Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Tiks īstenots projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā”

Vecumnieku novada dome 2017. gada 15. martā ir parakstījusi Vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts) ieviešanu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Pasākuma mērķis  ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķis - nodrošināt pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga aktivitātes.

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

  1. Projekta vadības nodrošināšana;
  2. Slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā;
  3. Veselības veicināšanas pasākumi Vecumnieku novada iedzīvotājiem;
  4. Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Slimību profilakses pasākumi ietvers informatīvi izglītojošas lekcijas un nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Veselības veicināšanas pasākumi ietvers dažādas nodarbības kā piemēram zumbu, jogu, fiziotepiju, nūjošanu instruktora pavadībā, nometnes bērniem, peldbaseina apmeklējumu u.c.

Projekta aktivitātēs varēs iesaistīties visi novada iedzīvotāji.

Lai veicinātu sabiedrības veselības paradumu maiņu, aktivitātes tiks vērstas balstoties uz sekojošiem rādītājiem:

  • Veselīga uztura lietošanas veicināšanu; 
  • Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana;
  • Fizisko aktivitāšu veicināšanu;
  • Garīgās veselības veicināšanu;
  • Reproduktīvās veselības veicināšanu;
  • Slimību profilakses uzlabošanu.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības ESF (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 106 895,00.

Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.

Sīkāku informācija par projekta aktivitātēm un ieviešanas gaitu var saņemt zvanot uz tālr.63920596 Dacei Šileikai (Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja) vai Inai Jankevičai (Sociālā dienesta vadītāja) tālr. 63976733.

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumiem Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi” pašvaldība ir sagatavojusi projekta darba plānu 2017. gadam. Ar darba plānu var iepazīties ŠEIT.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933