Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Par personas datu apstrādi ESF projekta ietvaros

14 20 ESF copy

Vecumnieku novada dome īsteno ESF projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037. Lai nodrošinātu projekta noteikumu ievērošanu, jānodrošina apmeklētāju uzskaite. Uzskaite tiek veikta, aizpildot anketas, kas katram dalībniekam, apmeklējot nodarbību, ir jāaizpilda vienu reizi. Ierodoties uz nodarbību atkārtoti, dalībnieks parakstās reģistrācijas lapās. Lai nodrošinātu personas datu apstrādi, sniedzam sekojošu informāciju.

 Informācija, kas sniedzama dalībniekam par personas datu apstrādi:

Personas datu pārzinis

Vecumnieku novada dome

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Personas datu pārziņa kontaktinformācija

Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933, tālrunis: 63976100, vecumnieki@vecumnieki.lv

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: (+371) 66939777, cfla@cfla.gov.lv

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

datuaizsardziba@vecumnieki.lv

tālrunis: 63933323

privacy@cfla.gov.lv

https://www.cfla.gov.lv/lv/

„Privātuma politika”

Personas datu apstrādes nolūks

Sagatavot maksājuma pieprasījumu

1. Veikt maksājuma pieprasījuma (tai skaitā veikto izdevumu un sasniegto uzraudzības rādītāju) pārbaudi;

2. Nodrošināt personas datu glabāšanu līdz normatīvajos aktos noteiktajam termiņam

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Lai izpildītu normatīvajos aktos[i] noteiktu juridisku pienākumu

Lai izpildītu normatīvajos aktos[ii] noteiktu juridisku pienākumu

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiks nodoti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai

Personas dati tiks uzkrāti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020.gadam (turpmāk – KPVIS). Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde, izmantojot KPVIS, apkopos un iesniegs Eiropas Komisijā apkopotā veidā (statistikas skaitļos) gada īstenošanas ziņojuma ietvaros. KPVIS uzkrātajiem datiem normatīvajos aktos[iii] noteikto pienākumu veikšanai var piekļūt arī ES fondu uzraudzībā iesaistītās institūcijas

Personas datu glabāšanas termiņš

Līdz 2028.gada 31.decembrim

Līdz 2032.gada 31.decembrim

Personas datu ieguves avots

Anketa

KPVIS un citas informācijas sistēmas vai reģistri

Datu subjekta tiesības

Attiecībā uz iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādi Jums ir tiesības iepriekš minētajiem personas datu pārziņiem pieprasīt:

·         informāciju par Jūsu personas datiem;

·         Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir kļūdaini;

·         ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, izņemot attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas nepieciešama normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi.

 

[i] Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumu Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 47.punkts;

[ii] 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1081/2006 5.pants un I. un II. pielikums;

  1. 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 125.pants;
  2. 3. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 12. panta trešā daļa;
  3. 4. Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumu Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 47.punkts;
  4. 5. Ministru kabineta 2015. gada 24.februāra noteikumu Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam" 25.1, 26.1, 35.4 , 35.5. un 36. punkts.

[iii] Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 9., 10, 11., 13., un 14.pants

Sagatavojusi:
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja –projektu vadītāja

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933