Apstiprināts projekts "Connect 2014"

Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros ir apstiprināts projekts „Connect 2014”, kas tiks realizēts Stelpē. Projekta galvenais mērķis ir pulcināt dažādu valstu jauniešus ar interesantiem talantiem un spējām, lai viņi savā starpā veiktu zināšanu un prasmju apmaiņu un rosināt jauniešos vēlēšanos darboties pēc savas iniciatīvas, atrodoties starpkultūru vidē, izmantojot savas idejas, kā arī pašiem organizējot savas aktivitātes. Projekta svarīgākie uzdevumi ir:
1. darbojoties radošajās darbnīcās, veicināt jauniešu zināšanu un prasmju apmaiņu;
2. strādājot vienotā komandā, noorganizēt vietējiem iedzīvotājiem pasākumu, kurā parādīt savas prasmes un vadīt radošās darbnīcas arī vietējiem interesentiem;
3. darbojoties kopā ar dažādu valstu jauniešiem, veicināt jauniešu sadarbību un saliedētību Eiropas mērogā, kas ir arī viens no programmas “Jaunatne darbībā” mērķiem. Jauniešu apmaiņas projektā piedalīsies 16 dažādi jaunieši un 4 līderi no 4 Eiropas Savienības valstīm. Projektā piedalīsies arī jaunieši ar ierobežotām iespējām, proti, jaunieši kas nāk no ģimenēm ar trūcīgās ģimenes statusu, kā arī jaunieši, kas dzīvo ģeogrāfiski neizdevīgās vietās, piemēram, ar grūtu transporta piekļuvi, tālu no pilsētām. Darbojoties nedēļu kopā šie jaunieši iemācīsies nenodalīt atšķirības, kas valda viņu starpā. Jauniešiem ar ierobežotām iespējām šis projekts būs iespēja parādīt savu talantu, jo nereti tas neizdodas ierobežojošu apstākļu dēļ. Projekts īstenošanas laiks – no 2014. gada marta līdz 2014. gada novembrim.