Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Tiks īstenots projekts, lai attīstītu jauniešu prasmes

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) īstenos Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "PROTI un DARI!", programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.

 

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Īstenojot projektu, plānots sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Pašvaldība un to stratēģiskie partneri projektā veiks šādas aktivitātes:

  1. Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
  2. Mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
  3. Mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldību stratēģiskie partneri var būt – jauniešu organizācijas, sociālais dienests, profesionālās asociācijas, izglītības iestādes, amatnieki, uzņēmēji u.c.

Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus, tiks izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā un darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti no projekta līdzekļiem tiks nodrošināts 9 mēnešu ilgā laika periodā, ietverot:

  • regulāru individuāls mentora atbalstu (vismaz 20 stundas mēnesī);
  • neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes;
  • speciālistu konsultācijas;
  • dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos);
  • brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  • ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara);
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Vecumnieku novada dome aicina jauniešus vecumā no 15 – 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, pieteikties dalībai projektā!

Sīkāka informācija pieejama zvanot pa tālr. 63920596 Ivetai Balcerei un Dacei Šileikai vai Inai Jankevičai tālr. 63976733.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933