Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aicinām iesaisties projektā “PROTI un DARI!”

1 NAP ESF 1

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tu nestrādā, nemācies, neapgūsti arodu pie meistara, neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - NVA) kā bezdarbnieks, nāc un piesakies projektam “PROTI un DARI!”!

 

Veiksim Tavu profilēšanu (prasmju un dzīves pieredzes novērtēšanu), uzzināsim – kādas ir Tavas intereses un iegūtā izglītība, noteiksim Tavus vēlamos personas attīstības virzienus un līdzdarbosimies to aktivizēšanā!

Ja vēlies iesaistīties, zvani programmas vadītājai Inai Jankevičai (darba laikā) 63976733 vai raksti ina.jankevica@vecumnieki.lv , vai nāc uz Vecumnieku novada domi!

Vairāk informācijas par projektu www.jaunatne.gov.lv .

Informācija par projektu “PROTI un DARI!”:

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA), sadarbojoties ar pašvaldībām, vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.

Sadarbības partneris: Vecumnieku novada dome

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa projektā "PROTI un DARI!" ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

1. Veikt jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;

3. Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

4. Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes- regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu; individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs; neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes; speciālistu konsultācijas; dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi); brīvprātīgā darba aktivitātes; iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos; ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara); iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Projekta finansējums: 57 875 EUR

Projekta īstenošanas termiņš: Vecumnieku novada domes līgums ar JSPA noslēgts 2016. gada 21. jūnijā.

Programmas vadītāja: Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča, e-pasts: ina.jankevica@vecumnieki.lv, tālr. 63976733.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933