Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projekts “PROTI un DARI!”

1 NAP ESF 1

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (turpmāk - JSPA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) projektu "PROTI un DARI!", programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.

 

Projekta mērķis - motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Īstenojot projektu, plānots sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta "PROTI un DARI!" Nr. 8.3.3.0./15/I/001 kopējais finansējums ir 9 000 000 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 7 650 000 EUR un valsts budžets – 1 350 000 EUR. Vecumnieku novada domei piešķirtais finansējums ir 57 875 EUR.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2018. gada 31.oktobrim.

Sasniedzamie rezultāti:

Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes, līdz 2018. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:

  • iznākuma rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros – 17;
  • rezultāta rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros – 26.

Kas notiks projektā?

Veicot pārrunas ar jaunieti, tiks noskaidrotas viņa vēlmes un vajadzības. Katram, projektā iesaistītajam jaunietim tiks izveidota individuāla aktivitāšu programma, kas tiks balstīta uz viņa vajadzībām.

Piedāvāto pasākumu klāstā tiks nodrošinātas dažādas neformālās apmācības prasmju nostiprināšanai, vizītes uzņēmumos praktiskai profesiju iepazīšanai, individuālas tikšanās ar karjeras konsultantu, sarunas ar personīgo mentoru, lomu spēles, piemēram, darba intervijas simulācija.

Kur pieteikties?

Pieteikties var Vecumnieku novadā domē Attīstības plānošanas nodaļā vai Sociālajā dienestā, vai rakstot e-pastu: ina.jankevica@vecumnieki.lv ; alina.zukauska@vecumnieki.lv, vai zvanot pa tālruņiem 63976733, 63920596.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933