Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aicina jauniešus piedalīties jauniešu prasmju un motivācijas atītstīšanas projektā „PROTI un DARI”

1 NAP ESF

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno projektu, kura mērķis ir dot jauniešiem iespēju veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu, atrast savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu un kļūt sabiedriski aktīvākiem.

 

Sadarbībā ar pilsētām, novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām, projekta īstenošanā tiek iesaistīti stratēģiskie partneri - valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros.

Dalībai projektā var pieteikties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Paredzētais atbalsts jauniešiem

 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
 2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
 3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
 4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
 • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
 • formālās un ikdienas mācīšanās;
 • speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
 • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
 • brīvprātīgā darba aktivitātes;
 • iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
 • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
 • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
 • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

Sasniedzamie rezultāti

Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes, līdz 2018. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:

 • iznākuma rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros, – 5 262;
 • rezultāta rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros, – 3 684.

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ar JSPA, aicina Vecumnieku novada jauniešus pieteikties dalībai projektā! Pieteikties var aizpildot šo anketu, vai zvanot pa tālr. 63920596 Alīnai Žukauskai un Dacei Šileikai vai Inai Jankevičai, tālr. 63976733.

Papildus informācija par projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā.

Sīkāka informācija pieejama zvanot pa tālr. 63920596 vai 63976733.

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933