Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aicina jauniešus iesaistīties projektā „PROTI un DARI”

Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros tiek īstenots projekts „PROTI un DARI”. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Dalībai projektā var pieteikties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Paredzētais atbalsts jauniešiem

 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
 2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
 3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
 4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
 • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
 • formālās un ikdienas mācīšanās;
 • speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
 • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
 • brīvprātīgā darba aktivitātes;
 • iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
 • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
 • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
 • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ar JSPA, aicina Vecumnieku novada jauniešus pieteikties dalībai projektā! Pieteikties var aizpildot šo anketu, vai zvanot pa tālr. 63920596 Alīnai Žukauskai un Dacei Šileikai vai Inai Jankevičai, tālr. 63976733.

Aicinām iedzīvotājus atsaukties, ja ir zināmi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, kā arī nav reģistrējušie Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, lūdzu sniegt informāciju par šim jauniešiem pa tel. 63920596, 63976733, lai palīdzētu viņiem iesaistīties izglītībā, aroda apguvē, jauniešu centru vai nevalstisko organizāciju darbībā!

Papildus informācija par projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā.

Sīkāka informācija pieejama, zvanot pa tālr. 63920596 vai 63976733.

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933