Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts projekts "Siltumtrašu rekonstrukcija Vecumnieku novada Vecumniekos"

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta «Siltumtrašu rekonstrukcija Vecumnieku novada Vecumniekos» ( Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/031) ietvaros ir noslēgušies būvdarbu un tehniskās uzraudzības līgumi, kas noslēgti 2013. gada 9. augustā ar SIA „DGS” par Iepirkuma « Esošo siltumtīklu rekonstrukcija Rīgas ielas mikrorajonā un automātisko siltummezglu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Vecumniekos” ID Nr. MS 2013/3-KF un Iepirkuma „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumtīklu rekonstrukcijas un individuālo siltumpunktu izbūves laikā Rīgas ielas mikrorajonā Vecumniekos” ID Nr. MS 2013/4-KF līgums par tehnisko uzraudzību minētajā projektā, kas noslēgts 2013. gada 13. augustā ar SIA „VPM Latvia”.

Projekta būvniecības līguma ietvaros tika izbūvēta siltumtrase 1042,86 m garumā, par LVL 220184,88, izbūvēti 10 jauni siltummezgli (Sporta zālē Rīgas ielā 29, Vecumnieku novada Domes ēkā Rīgas ielā 29, dzīvojamās mājās Rīgas ielā 33, Rīgas ielā 29a, Rīgas ielā 31, Rīgas ielā 31a, Rīgas ielā 27a, privātmājai Nr.1, Nr.7, „Bangotnes”) par LVL 115158,08.

Kopējās apstiprinātās projekta «Siltumtrašu rekonstrukcija Vecumnieku novada Vecumniekos» izmaksas ir LVL 424561,10 , no tām attiecināmās LVL 343891,66. Kohēzijas fonda līdzfinansējums šim projektam ir 40% no attiecināmajām izmaksām - t.i. LVL 137556,66. Vecumnieku novada Dome finansējusi būvniecības un autoruzraudzības izdevumus LVL 59947,00 apmērā, minēto summu ieguldot SIA „Mūsu saimnieks” pamatkapitālā. Projekta realizācijas norēķinu pilnīgai veikšanai SIA „Mūsu saimnieks” būs jāpieprasa Valsts aizdevums Valsts kasē LVL 282000,11 jeb EUR 401250,00 ar Aizdevuma apmaksas termiņu līdz 2034. gada janvārim.

Projekta būvniecības un uzraudzības līgumu īstenošanas rezultātā uzlabota siltumpārvade. Siltumpunktu jeb siltummezglu izbūve administratīvajās ēkās un dzīvojamās mājās ļauj regulēt siltumpiegādi, nodrošinot efektīvāku un ekonomiski izdevīgāku siltumpiegādi iedzīvotājiem Rīgas ielas mikrorajonā. Projekta realizācija samazinājusi siltumpārvades zudumus trasē.

Projekta administratīvās, finanšu, tehniskās vadības un autoruzraudzību nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

SIA "Mūsu saimnieks"

SIA "Mūsu saimnieks" informācija

SIA „Mūsu saimnieks” informē, ka uzsākta projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija Vecumnieku novada Vecumniekos” ID Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/031 realizācija. 2013. gada 9.augustā tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA „DGS” Iepirkumam „Esošo siltumtīklu rekonstrukcija Rīgas ielas mikrorajonā un automātisko individuālo siltummezglu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Vecumniekos”.

Iesniegtā piedāvājuma līguma cena ir LVL 326465,99 bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvuzraudzību Iepirkumam „Tehniskā uzraudzība un metināmo savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumtīklu rekonstrukcijas un individuālo siltummezglu izbūves laikā Rīgas ielas mikrorajonā Vecumniekos” projekta ietvaros nodrošinās SIA „VPM Latvia”, ar ko līgums tika noslēgts 2013. gada 13. augustā par līgumsummu LVL 11964,52 bez pievienotās vērtības nodokļa. 2013.gada 13.augustā ar SIA „Strasa Konsultanti” noslēgtais līgums paredz veikt minēto būvdarbu autoruzraudzību un šī līguma summa ir LVL 2448,49 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Kopējās projekta izmaksas ir LVL 340879,00. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums izdevumu segšanai ir 40%, bet 60% izdevumu segšanai Vecumnieku novada Dome ņems kredītu. Projekta ietvaros tiks veikta esošo siltumtīklu rekonstrukcija un automātisko individuālo siltummezglu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Rīgas ielā Vecumniekos. Izcenojums par 1 MWh siltumenerģijas piegādi pagaidām paliks nemainīgs – t.i. 28,42 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa. Projekta realizācijas termiņš - 2013. gada 15. oktobris. Jācer, ka minētā projekta realizācija nesīs pozitīvas pārmaiņas mums visiem – samazināsies siltuma zudumi, siltumpadevi varēs regulēt. Aicinām iedzīvotājus būt iecietīgiem un paciest sagādātās īslaicīgās neērtības siltumtrases rekonstrukcijas laikā.

 

SIA "Mūsu saimnieks

Paziņojums par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta īstenošanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mūsu saimnieks” 2012.gada 4.jūlijā ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgusi līgumu Nr. L-PCS-12-0042 par projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija Vecumnieku novada Vecumniekos” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/031) īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.2.1.1. apakšaktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”. Projektā īstenošana uzsākta 2012.gada 4.jūlijā. Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši.

 

Ivars Staškevičs, SIA „Mūsu saimnieks" valdes loceklis

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933