Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Tiks labiekārtota atpūtas vieta Mēmeles upes krastā

LVAF logo

 
Vecumnieku novada dome janvārī Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (turpmāk – LVAFA) iesniedza projektu “Teritorijas labiekārtošana Mēmeles upes krastā Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā” Nr.1-08/41/2018 (turpmāk – Projekts). Projekts tika iesniegts LVAFA izsludinātajā programmā “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskākajās organizācijās” apakšprogrammā 21.00.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.

 Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiktu īstenotas aktivitātes publisko ūdeņu (jūras piekraste, publiskie ezeri un upju posmi. Atbilstoši Civillikuma 1102. pantam “Pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī šā panta pielikumā uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti.”) pārvaldībai, ietverot gan plānošanas dokumentu izstrādi (t.sk. izpēte un darbību plānošana), gan praktiskās aktivitātes. Pašvaldība martā saņēma LVAFA Lēmumu, kurā minēts, ka projekts tiek atbalstīts, pamatojoties uz to, š.g. 26. aprīlī tika pārskatīts Līgums par Projekta īstenošanas uzsākšanu.

Projekta “Teritorijas labiekārtošana Mēmeles upes krastā Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā” īstermiņa mērķis ir: uzlabot infrastruktūru Mēmeles upes krastā, ierīkojot atpūtas vietu, tādejādi nodrošinot vides pieejamību publiskajiem ūdeņiem. Ilgtermiņa mērķis: nodrošināt Mēmeles upes ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldību un saglabāšanu, tādējādi nodrošinot vides degradācijas mazināšanos un ūdeņu piesārņojumu.

Vecumnieku novadā atrodas Mēmeles upe, kas ir ieskaitāma Lielupes upju baseinā. Atbilstoši Civillikumam Mēmeles upe ir noteikta kā publiskie ūdeņi. Mēmeles upes labajā krastā, pie autoceļa V1020 (Likverteni  – Jaunsaule - Skaistkalne) 9,5 km no Skaistkalnes un 36 km no Vecumniekiem atrodas ap 1840. gadu celtā Ānes -Mēmeles muiža un tai pieguļošais 19. gadsimta sākumā iestādītais parks 8 ha platībā ar dendroloģiskiem stādījumiem un stārķa koloniju (19 ligzdas). Mēmeles upe 8 km aiz Skaistkalnes pilnībā ietek Latvijas teritorijā un pirmā ūdens tūristu apstāšanās vieta ir Mēmeles parka teritorija, kur ir iedzīvotāju izveidota peldvieta. Pašvaldība gan talkās, gan algojot strādniekus ir izkopusi parka teritoriju un izveidojusi atpūtas vietu upes stāvkrastā, kas ir iecīnīta makšķerniekiem, īpaši vimbu makšķerēšanas laikā, gan ūdens tūristiem, gan vietējiem Mēmeles ciema iedzīvotājiem, kas vasarā dodas peldēties. Pašvaldība par saviem līdzekļiem ir veikusi dendroloģisko stādījumu papildināšanu un ainavas veidošanos procesu, bet, lai nodrošinātu sakoptu vidi, ir nepieciešams uzlabot atpūtas vietas kvalitāti upes krastā, tā samazinot apmeklētāju radīto negatīvo ietekmi uz dabas teritoriju. Problēma ir tā, ka atpūtas vietā pie Mēmeles upes šobrīd nav izveidota atbilstoša infrastruktūra, līdz ar to atpūtnieki paši saviem spēkiem mēģina izveidot dažādus atpūtas elementus no teritorijā augošajiem kokiem, kas aug atpūtas vietas pieguļošajā zonā, tādejādi radot kaitējumu videi, kā arī veido ugunskura vietas, kas apdraud parka teritoriju.

Lai mazinātu slodzi teritorijai un nodrošinātu vides pieejamību publiskajiem ūdeņiem, Projekta ietvaros plānots labiekārtot atpūtas vietu Mēmeles upes krastā, veicot:

  • Teritorijas sagatavošanas darbus;
  • Nojumes izbūvi;
  • Skatu laukuma izbūvi;
  • Teritorijas labiekārtošanu – drošu ugunskura vietas izveidošanu un solu uzstādīšanu.

Projekta ietvaros izveidotā infrastruktūra būs publiski pieejama.

Projekta īstenošanas termiņš 07.05.2018. – 31.12.2018. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 19 986,59 (ar PVN 21%) no tām 70% ir LVAFA piešķirtais finansējums, kas ir EUR 13 991,00 un 30% pašvaldības līdzfinansējums, kas ir EUR 5995,59.

Projekta pēcuzraudzība jānodrošina līdz 2024. gadam.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933