Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ūdenssaimniecības rekonstrukcija tuvojās noslēgumam

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kurmenes pagasta Kurmenes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/039/036 tuvojās noslēgumam. Kā jau informējām, tad veicot būvdarbu iepirkuma procedūru, tika ietaupīts finansējums, līdz ar to par ietaupīto summu varēja veikt papildus aktivitāšu ieviešanu. Projekta papildus aktivitātes:

 • Esošās artēziskās akas „Kurmenes pamatskola” rekonstrukcija;
 • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija „Kurmenes pamatskola”;
 • Jauna hidrofora uzstādīšana „Kurmenes pamatskola”;
 • Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana „Kurmenes pamatskola” t.sk. ēkas rekonstrukcija;
 • Kanalizācijas tīkla izbūve ciema centrā;
 • Kanalizācijas spiedvada izbūve;
 • Kanalizācijas sūkņa stacijas (KSS) izbūve.
 • TP izstrāde;
 • Projekta būvuzraudzība;
 • Projekta autoruzraudzība.

Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas Tehnisko projektu izstrādāja SIA Projektēšanas birojs „Ē.Tilgalis un partneri”, līguma summa LVL 3550.00 . Būvdarbus objektā veic SIA „Build up development”. Līguma summa LVL 142 117.73 Būvuzraudzību objektā veic SIA „RS Būvnieks”. Līguma summa LVL 1400.00. Autoruzraudzību veic SIA Projektēšanas birojs „Ē.Tilgalis un partneri”. Līguma summa LVL 1201.00 bez PVN. Finansējuma sadalījums: 85% ERAF fonda finansējums, 10% Valts budžeta finansējums un 5% pašvaldības līdzfinansējums. Projekts jārealizē līdz 2011. gada 27. oktobrim.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Kurmenē turpinās ūdenssaimniecības projekta realizācija

Kurmenē 2009. gadā tika uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kurmenes pagasta Kurmenes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/039/036 īstenošana. Projekta ietvaros tika rekonstruēti un izbūvēti ūdensvadu tīkli, rekonstruēta artēziskā aka, uzstādīti jauni hidrofori, jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, izbūvēti kanalizācijas tīkli, kā arī jaunas NAI izbūve. Veicot iepirkumu, samazinājās būvniecības izmaksas, līdz ar to radās finanšu ietaupījums, kuru iespējams izlietot TEP ilgtermiņa programmas ieviešanai. Šobrīd ir izstrādāts jauns Tehniskais projekts papildus aktivitātēm.

Papildus plānotās aktivitātes:

 • Esošās artēziskās akas „Kurmenes pamatskola” rekonstrukcija;
 • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija „Kurmenes pamatskola”;
 • Jauna hidrofora uzstādīšana „Kurmenes pamatskola”;
 • Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana „Kurmenes pamatskola” t.sk. ēkas rekonstrukcija;
 • Kanalizācijas tīkla izbūve ciema centrā;
 • Kanalizācijas spiedvada izbūve;
 • Kanalizācijas sūkņa stacijas (KSS) izbūve.
 • TP izstrāde;
 • Projekta būvuzraudzība;
 • Projekta autoruzraudzība.

Projekts jārealizē līdz 2011. gada oktobrim.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Realizēts projekts Kurmenē

2009. gada nogalē Vecumnieku novada Dome parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, īstenošanu Kurmenes pagasta, Kurmenes ciemā.

Projekta mērķis ir sasniegts – ir sakārtota ūdenssaimniecība Kurmenes pagastā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL178 599,73. 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF finansējums, 10% valsts budžeta finansējums un 5% pašvaldības budžeta finansējums. Attiecīgajā finansējumā ir iekļautas Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde, Tehniskā projekta izstrāde, TEP aktualizācija, būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Ūdenssaimniecības attīstība Kurmenes pagastā

Vecumnieku novada Dome jau informēja, ka ir parakstīts līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kurmenes pagasta Kurmenes ciemā” realizāciju 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Lai īstenotu projektā paredzamās aktivitātes, tika organizēts atklāts konkurss, lai noskaidrotu uzņēmumu, kurš veiks būvdarbus. Atklātajā konkursā uzvarēja SIA „Abora”. Kopējās būvniecības izmaksas sastāda LVL 188 457. 85% apmērā no attiecināmajām ir ERAF finansējums, 10% no attiecināmajām izmaksām ir valsts budžeta finansējums un 5% pašvaldības līdzfinansējums. Šobrīd Kurmenē būvdarbi notiek pēc plānotā laika grafika, paredzams, ka aktivitātes tiks ieviestas līdz līgumā noteiktajam termiņam. "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. Realizējot projektu, tiks sakārtota ūdenssaimniecības infrastruktūra un paplašināta šo pakalpojumu pieejamība. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933