Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Bārbeles ciemā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Bārbeles ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/006/045.

Projekta ietvaros izbūvēts: jauns urbums, rekonstruēti ūdensapgāde tīkli, ūdens sagatavošanas stacija, jaunu ūdens apgādes tīkli, rekonstruēta NAI, KSS rekonstrukcija, spiedvada rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, jaunu pašteces kanalizācijas tīkli.

Realizējot projektu tiks nodrošināta atbilstoša notekūdeņu savākšanu, novadīšana un attīrīšana ciema iedzīvotājiem, kā rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva dzīves vide iedzīvotājiem. Tiks samazināta ūdensapgādes avāriju skaits, kā arī izveidoti papildus pieslēgumi gan centralizētajiem ūdens apgādes tīkliem un kanalizācijas tīkliem.

Finansējuma sadalījums: 85 % no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, 15 % pašvaldības finansējums. PVN daļa tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Būvniecības līgums noslēgts ar SIA „Build UP Development” par summu Ls 329 387,91 bez PVN.

Būvuzraudzību objektā veiks SIA „RS Būvnieks”, līguma summa LVL 2930.00 bez PVN.

Autoruzraudzību veiks projektēšanas birojs „Ē.Tilgalis un partneri”, līguma summa LVL 2980.00 bez PVN.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2012.gada decembrī.

Dace Šileika

Vecumnieku novada domes

Attīstības plānošanas

nodaļas vadītāja / projektu vadītāja

Parakstīti līgumi par būvdarbu veikšanu

Vecumnieku novada dome parakstījusi būvdarbu līgumu par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Bārbeles ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/006/045 realizāciju. Būvniecības līgums noslēgts ar SIA „Build UP Development” par summu Ls 329 387,91 bez PVN.
Būvuzraudzību objektā veiks SIA „RS Būvnieks”, līguma summa LVL2930.00 bez PVN.
Autoruzraudzību veiks projektēšanas birojs „Ē.Tilgalis un partneri”, līguma summa LVL 2980.00 bez PVN.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt:

 • NAI rekonstrukcija, 60 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža)
 • Kanalizācijas sūkņu stacijas (2 gab.)rekonstrukcija, 6 m3/h
 • Spiedvada rekonstrukcija, 45 m, PP, d=110mm
 • Kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija, 1584m, PVC, d=150-200mm
 • Kanalizācijas tīklu izbūve (paštece) 172 m, PVC, d=150-200mm
 • Jaunas artēziskās akas urbšana blakus urbumam Centrs, 135m
 • Ūdens sagatavošanas stacijas uzstādīšana pie jaunā urbuma, 10 m3/h (t.sk. ēka)
 • Hidrofora (100 l) un frekvenču pārveidotāja uzstādīšana spiediena nodrošināšanai ūdens sagatavošanas stacijas ēkā
 • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 2971 m (t.sk. trīs hidranti)
 • Jaunu ūdensvada tīklu izbūve, 345 m

Projektu paredzēts realizēt līdz 2013.gada februārim.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Parakstīta vienošanās par ūdenssaimniecības attīstību Bārbelē

Vecumnieku novada Dome 2011. gada augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Bārbeles ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/006/045.

3.4.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

2. Tehniskā projekta izstrāde;

3. Būvdarbi

 • NAI rekonstrukcija, 60 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža)
 • Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, 6 m3/h
 • Spiedvada rekonstrukcija, 160m, PP, d=110mm
 • Kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija, 1500m, PVC, d=150-200mm
 • Kanalizācijas tīklu izbūve (paštece) 120m, PVC, d=150-200mm
 • Jaunas artēziskās akas urbšana blakus urbumam Centrs, 135m
 • Ūdens sagatavošanas stacijas uzstādīšana pie jaunā urbuma, 9 m3/h (t.sk. ēka)
 • Hidrofora (100 l) un frekvenču pārveidotāja uzstādīšana spiediena nodrošināšanai ūdens sagatavošanas stacijas ēkā
 • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 3380m (t.sk. trīs hidranti)
 • Jaunu ūdensvada tīklu izbūve, 405m

4. Autoruzraudzība;

5. Būvuzraudzība.

Finansējuma sadalījums: ERAF finansējums 85% no attiecināmajām izmaksām un 15% pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas ilgums: 18 mēneši

Realizējot projektu, tiks sakārtota ūdenssaimniecības infrastruktūra un paplašināta šo pakalpojumu pieejamība. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933