Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Turpinās ūdenssaimniecības sakārtošana Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/005/044

Projekta ietvaros izbūvēti:

ūdensapgādes tīkli, 262 m.

izbūvēta jauna NAI, ar jaudu 60 m3/dnn.

jauni kanalizācijas tīkli 6478 m (t.sk. 2101 m spiedvads).

izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas, 6 gab.

Finansējuma sadalījums: 85 % no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, 15 % pašvaldības finansējums. PVN daļa tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Būvniecības līgums noslēgts ar SIA „Build Up Development” par summu Ls 331 303.92 bez PVN.

Būvuzraudzību objektā veiks SIA „RS Būvnieks”, līguma summa LVL 2845.00 bez PVN.

Autoruzraudzību veiks projektēšanas birojs „Ē.Tilgalis un partneri”, līguma summa LVL 2975.00 bez PVN.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2013.gada augustam.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/005/044

Projekta ietvaros tiks izbūvēti:

  • ūdensapgādes tīkli, 262 m.
  • izbūvēta jauna NAI, ar jaudu 60 m3/dnn.
  • jauni kanalizācijas tīkli 6478 m (t.sk. 2101 m spiedvads).
  • izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas, 6 gab.

Finansējuma sadalījums: 85 % no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, 15 % pašvaldības finansējums. PVN daļa tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Būvniecības līgums noslēgts ar SIA „Build Up Development” par summu Ls 331 303.92 bez PVN.

Būvuzraudzību objektā veiks SIA „RS Būvnieks”, līguma summa LVL 2845.00 bez PVN.

Autoruzraudzību veiks projektēšanas birojs „Ē.Tilgalis un partneri”, līguma summa LVL 2975.00 bez PVN.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2013.gada februārim.

Dace Šileika

Vecumnieku novada domes

Attīstības plānošanas

nodaļas vadītāja / projektu vadītāja

Parakstīti līgumi par būvdarbu veikšanu

Vecumnieku novada dome parakstījusi būvdarbu līgumu par ERAF projekta Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/005/044 realizāciju. Būvniecības līgums noslēgts ar SIA „Build UP Development” par summu Ls 331 303.92 bez PVN.
Būvuzraudzību objektā veiks SIA „RS Būvnieks”, līguma summa LVL2845.00 bez PVN. Autoruzraudzību veiks projektēšanas birojs „Ē.Tilgalis un partneri”, līguma summa LVL 2975.00 bez PVN.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt:

  • ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 262 m
  • izbūvēt jaunu NAI, 60 m3/dnn
  • jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 6478 m (t.sk. 2101 m spiedvads)
  • kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, 6 gab.
  • Projektu paredzēts realizēt līdz 2013.gada februārim.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Parakstīta vienošanās par ūdenssaimniecības attīstību Skaistkalnē

Vecumnieku novada Dome 2011. gada augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/005/044.

3.4.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

2. Tehniskā projekta izstrāde;

3. Būvdarbi (ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 250 m; jaunas NAI izbūve ar jaudu 60 m3/dnn; jaunu kanalizācijas tīklu izbūve - 7000 m (t.sk. 1850 m spiedvads); kanalizācijas sūkņu staciju izbūve - 6 gab.).

4. Autoruzraudzība;

5. Būvuzraudzība.

Finansējuma sadalījums: ERAF finansējums 85% no attiecināmajām izmaksām un 15% pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas ilgums: 18 mēneši

Realizējot projektu, tiks sakārtota ūdenssaimniecības infrastruktūra un paplašināta šo pakalpojumu pieejamība. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933