Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēti divi būvniecības līgumi

2013.gada decembrī noslēdzās Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos" nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/017, kura realizācija notika 3 gadu garumā.

Projekta ietvaros izbūvēts: trīs jaunas artēziskās akas, jauns tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuārs, 2. Pacēluma sūkņa stacija, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, attīrīšanas ietaises, kā arī izbūvēts jauns ūdensvads, kanalizācijas spiedvads un divas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekta īstenošanas rezultātā ir palielināsies to iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība. Ir samazināti ūdens zudumi ūdenspiegādes tīklos. Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu. Tiks samazināta ūdensapgādes avāriju skaits, kā arī izveidoti papildus pieslēgumi gan centralizētajiem ūdens apgādes tīkliem, gan kanalizācijas tīkliem.

Projekta finansējuma sadalījums:
Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 94,9% no attiecināmajām izmaksām,
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums – 5,1%.
Projekta kopējās izmaksas – 1 370 479.18 LVL (1 950 016,19 EUR).

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos" līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Mūsu saimnieks".

Administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

SIA "Mūsu saimnieks"

Realizēti divi būvniecības līgumi

Projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» (nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/017) ietvaros ir noslēgušies būvdarbu līgumi par projekta 1. un 2.daļu -«Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaises Vecumniekos» un – «Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve Vecum¬niekos», kuri noslēgti 2011.gada 15.novembrī ar Piegādātāju apvienību, kuras dalībnieki ir SIA «Build up development» un SAS «AUGUST IR KO».

Projekta būvniecības līgumu ietvaros realizēts:
Trīs ūdensapgādes urbumu izbūve;
Jauns tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuārs;
Jauna 2. Pacēluma sūkņa stacija;
Jauna dzeramā ūdens sagatavošanas stacija;
Jauni maģistrālie ūdensvada tīkli;
Tamponēti trīs esošie urbumi;
Jaunas attīrīšanas ietaises.

Projekta būvniecības līgumu īstenošanas rezultātā ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuriem tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība. Projekta realizācija ir sekmējusi ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu.

Administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

SIA "Mūsu saimnieks"

Noslēgts jauns būvdarbu līgums

SIA „Mūsu saimnieks" 2010.gada 27.oktobra parakstītajā civiltiesiskajā līgumā par projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» (nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/017) ietvaros noslēgtajiem būvdarbu, būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumiem ir izveidojies ietaupījums.

2013.gada 15.aprīlī SIA „Mūsu saimnieks" un Latvijas Repubikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veica civiltiesiskā līguma grozījumus, kurus papildināja ar aktivitāti:
- Ūdensapgādes tīklu papašināšana Baložu un Ozolu ielā, Vecumniekos.

2013.gada 1.jūlijā SIA „Mūsu saimnieks" izsludināja iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu uzņēmumu, kurš veiks „Jauna ūdensvada izbūve Baložu un Ozolu ielā, Vecumniekos" būvniecību.

Augustā ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „BaltLine Globe", līguma summa 86966.02 LVL bez PVN.

Būvuzraudzību objektā veiks SIA „RS Būvnieks", līguma summa bez PVN sastāda LV 1500.00

Projekta finansējuma sadalījums ir šāds:
Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 94,9%,
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums – 5,1%.

Projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA «Mūsu saimnieks».

Administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

SIA "Mūsu saimnieks"

Turpinās darbi ūdenssaimniecībā

Projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» (nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/017) ietvaros ir noslēdzies būvdarbu līgums par projekta 3.daļu „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana”, kurš noslēgts 2011.gada 12.augustā ar Pilnsabiedrība «ABORA K» . Līguma summa bez PVN – Ls 404648,94. Būvdarbi izpildīti 2012.gada oktobrī. Līguma ietvaros izbūvēts jauns ūdensvads un kanalizācijas spiedvads, kā arī izbūvētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas – Rīgas ielā 29 un pie Veselības centra. Projekta 3.daļas būvdarbu līguma īstenošanas rezultātā ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuriem tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība. Projekta realizācija ir sek­mējusi ūdenssaimniecības pakal­pojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdens un energoresursu racio­nālu izmantošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un sa­mazinot vides piesārņojumu.

Autoruzraudzību šim būvdarbu līgumam veica SIA «Akvateks», ar kuru līgums tika noslēgts 2011.gada 30.augustā. Līguma summa bez PVN – Ls 6076.

Turpinās būvniecības darbi

Projekta ietvaros noslēgtajiem būvniecības līgumiem ar Piegādātāju apvienību, kuras dalībnieki ir SIA «Build up development» un SAS «AUGUST IR KO» par 1. daļu – «Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaises Vecumnie­kos» un 2. daļu – «Notekūdeņu attīrī­šanas ietaišu izbūve Vecum­niekos», notiek būvniecības darbi, kurus plānots pabeigt līdz 2013.gada 30.aprīlim. Abiem līgumiem ir izstrādāti tehniskie projekti, saņemtas būvatļaujas un norit būvniecības darbi pie trīs ūdenspiegā­des urbumu, jaunu tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāru, otrā pacēluma sūkņu staciju, dze­ramā ūdens sagatavošanas sta­ciju, maģistrālo ūdensvadu un jaunas attīrīšanas iekārtas izbūves.

Projekta finansējuma sada­lījums: Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 94,9%, finansējuma saņēmēja līdzfinansē­jums – 5,1%.

Projektu «Ūdenssaimnie­cības pakalpojumu attīstība Ve­cumnieku pagasta Vecumnie­kos» līdzfinansē Eiropas Savie­nība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA «Mū­su saimnieks».

Administratī­vās, finanšu un tehniskās va­dības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un re­ģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Z.Balcere
Vecumnieku novada domes
Projektu koordinatore

Parakstīti būvdarbu un būvniecības līgumi

Saistībā ar projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» (nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/017) SIA «Mūsu saimnieks» šī gada 15. novembrī ir noslēgusi būvniecības līgumus.
Tie parakstīti ar Piegādātāju apvienību, kuras dalībnieki ir SIA «Build up development» un SAS «AUGUST IR KO» par projekta 1. daļu – «Ūdens ieguves, sagatavošanas un uz-glabāšanas ietaises Vecumnie¬kos (FIDIC Dzeltenā grāmata – projektēšana un būvdarbi)» un 2. daļu – «Notekūdeņu attīrī¬šanas ietaišu izbūve Vecum¬niekos (FIDIC Dzeltenā grā¬mata – projektēšana un būvdar¬bi)». Līguma summas bez PVN ir šādas: 1. daļai – Ls 343 000, 2. daļai – Ls 458 000. Jaunas attīrīšanas iekārtas
Būvniecības darbi tika uz¬sākti šī gada 23. novembrī un tos plānots pabeigt līdz 2013. gada 30. aprīlim. Paš¬laik notiek līgumos paredzēto tehnisko projektu izstrāde. Ie¬cerēts izbūvēt trīs ūdenspiegā¬des urbumus, jaunu tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāru, otrā pacēluma sūkņu staciju, dze¬ramā ūdens sagatavošanas sta¬ciju, maģistrālos ūdensvadus un jaunas attīrīšanas iekārtas. Tehnisko projektu izstrādi plā¬nots pabeigt 2012. gada pava¬sarī. Pēc būvdarbu līguma pa¬rakstīšanas 2011. gada 12. au¬gustā par projekta 3. daļu «Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un pa- plašināšana (FIDIC Sarkanā grāmata – būvdarbi), šī gada 5. oktobrī tika uzsākti būvnie¬cības darbi. Tos plānots reali¬zēt līdz 2012. gada oktobrim. Līguma ietvaros paredzēts iz¬būvēt jaunu ūdensvadu un ka¬nalizācijas spiedvadu, kā arī divas kanalizācijas sūkņu sta¬cijas – Rīgas ielā 29 un pie Veselības centra. Samazināsies ūdens zudumi
Projekta īstenošanas rezul¬tātā palielināsies to iedzīvotā¬ju skaits, kuriem tiks nodroši¬nāta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pa¬kalpojumu pieejamība. Plā¬nots, ka samazināsies ūdens zudumi piegādes tīklos, kā arī tiks reducēti vides piesārņoju¬ma riski, kas radušies noveco¬jušu ūdenspiegādes un kanali¬zācijas tīklu, notekūdeņu attī¬rīšanas iekārtu ekspluatācijas dēļ. Projekta realizācija sek¬mēs ūdenssaimniecības pakal¬pojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdens un energoresursu racio¬nālu izmantošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un sa¬mazinot vides piesārņojumu. Projekta finansējuma sada¬lījums ir šāds: Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 94,9%, finan-sējuma saņēmēja līdzfinansē¬jums – 5,1%. Projektu «Ūdenssaimnie¬cības pakalpojumu attīstība Ve¬cumnieku pagasta Vecumnie¬kos» līdzfinansē Eiropas Savie¬nība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA «Mū¬su saimnieks». Administratī¬vās, finanšu un tehniskās va¬dības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un re¬ģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Z.Balcere
Vecumnieku novada domes
Projektu koordinatore

Noslēgti līgumi

«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/017.
Līguma ietvaros paredzēts:
1.daļa - Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaises Vecumniekos (FIDIC Dzeltenā grāmata-projektēšana un būvdarbi)
2.daļa - Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve Vecumniekos (FIDIC Dzeltenā grāmata – projektēšana un būvdarbi)
3.daļa - Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (FIDIC Sarkanā grāmata – būvdarbi)

SIA „Mūsu saimnieks" izsludināja iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu uzņēmumu, kurš veiks būvdarbus. Augustā tika parakstīts būvniecības līgums ar Pilnsabiedrība «ABORA K» par iepirkuma procedūras 3.daļu. Līguma summa bez PVN – Ls 404648,94. Iepirkuma procedūras 1.un 2.daļai līgumi vēl nav noslēgti, jo procedūru vēl izvērtē LR Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Būvuzraudzību objektā veiks SIA «BaltLine Globe», līguma summa bez PVN ir Ls 32860, bet autoruzraudzību – SIA «Akvateks», līguma summa bez PVN ir Ls 6076.

Finansējuma sadalījums ir šāds: 94.94% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums; 5.06% – SIA „Mūsu saimnieks" finansējums.

Projekta mērķis ir ūdenspiegādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdenspiegādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pieejamības paplašināšana, kā arī normatīvajiem aktiem atbilstīgu ūdenspiegādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana Vecumnieku ciema iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā palielināsies to iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība. Tiks samazināti ūdens zudumi ūdenspiegādes tīklos, kā arī reducēti vides piesārņojuma riski, kas radušies novecojušu ūdenspiegādes un kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dēļ. Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu.

Projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Mūsu saimnieks".
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Z.Balcere
Vecumnieku novada domes
Projektu koordinatore

Vecumniekos tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts

SIA „Mūsu saimnieks", 2010. gada nogalē, ar VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) parakstīja civiltiesko līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos" (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/017) īstenošanu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 1 321 408,78. No attiecināmām izmaksām LVL 1 254 504,99 (94,936%) ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums, LVL 66 903,79 ir SIA „Mūsu saimnieks" līdzekļi. Visas neattiecināmās izmaksas finansē SIA „Mūsu saimnieks".

Projekta mērķis: ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pieejamības paplašināšana. Kā arī nodrošināt normatīviem aktiem atbilstošus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus Vecumnieku pagasta Vecumnieku ciema iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā palielināsies iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība, tiks samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, kā arī reducēti vides piesārņojuma riski, kas radušies novecojušu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas rezultātā. Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dace Šileika
Projektu vadītāja
Tālr.63976486

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933