Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada dome ir uzsākusi īstenot Latvijas – Lietuvas pārrobežas projektu

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam.

Projekts: LLI-483 “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”.

“Use of Unique Geological and Geomorphological Nature Values in the Development of Green Cognitive Tourism”.

Saīsinātais nosaukums: “Geotour”

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021. – 31.12.2022. (24 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos un uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām ap mums.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Uzstādīti informatīvie stendi un izzinošas ekspozīcijas blakus ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem objektiem Biržu reģionālajā parkā, Skaistkalnes muzejā un Aizkrauklē;
 • Izveidots funkcionāls veloparks Aizkrauklē;
 • Iegādāts un uzstādīts papildu aprīkojums Biržu reģionālā parka iekštelpu un āra ekspozīciju izveidei;
 • Iegādāts aprīkojums Žagares reģionālā parka darbības pilnveidei;
 • Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Austriju/Čehiju/Slovākiju, lai apmeklētu un iepazītu labos piemērus ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas objektu veiksmīgai iekļaušanai tūrismā;
 • Izveidota informatīva brošūra, izveidojot jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu;
 • Izveidoti 3 videoklipi, kas popularizēs reģionālo ģeotūrismu;
 • Organizēta ceļošanas akcija 8 nedēļu garumā vietējiem iedzīvotājiem;
 • Organizētas tūrisma nozarē strādājošo profesionāļu apmācības, kā arī gidu apmācības;
 • Organizēti vairāki izglītojoši pasākumi un konferences, piemēram, pārgājieni Vecumniekos, konference par ģeoloģiskajiem objektiem Žagarē un seminārs par karsta kritenēm Biržos;
 • Īstenots mediju un nozares profesionāļu brauciens Latvijā un Lietuvā ar mērķi iepazīstināt un popularizēt jaunā tūrisma maršruta objektus;
 • Sagatavotas vairākas preses relīzes un publikācijas.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Veicinātas jaunas ilgtspējīga un izzinošā tūrisma iespējas;
 • Identificēti unikāli ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski objekti projekta partneru reģionos;
 • Palielināts apmeklētāju skaits projekta partneru reģionos;
 • Uzlabotas tūrisma nozarē nodarbināto personu zināšanas.

Pārrobežu ieguvumi:

 • Sakārtoti vides objekti, uzlabota infrastruktūra un sniegto pakalpojumu kvalitāte;
 • Veicināta sabiedrības informētība un padziļināta izpratne par dabas mantojuma vērtībām;
 • Attīstīts daudzveidīgs, pievilcīgs pārrobežu tūrisma piedāvājums – kopīgs tūrisma maršruts, kartes, brošūra, kas palielinās tūristu skaitu Latvijā un Lietuvā, izceļot ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko vērtību apzināšanu un saglabāšanu;
 • Palielināta pierobežas reģionu pievilcība vietējiem un ārzemju tūristiem;
 • Īstenota tūrisma nozares speciālistu zināšanu un prasmju pilnveide;
 • Veicināta ilgtspējīga dabas mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana abās robežas pusēs.

Projekta kopējais finansējums: 649 972,15 EUR (t.sk. ERAF finansējums 552 476,31 EUR)

Vecumnieku novada domes kā Sadarbības partnera projekta izmaksas:

Kopējās izmaksas: EUR 108 220,56
ERAF finansējums: EUR 91 987,47
Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 16 233,09

Vecumnieku novada dome projekta ietvaros Skaistkalnes magazīnas klētī ierīkos vietējās apkures sistēmu un izveidos muzeja ekspozīciju “Karsta kriteņu veidošanās”, organizēs divus izpētes pārgājienus tūristiem un Vecumnieku novada skolu audzēkņiem.

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/www.facebook.com/vecumnieki

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Vecumnieku novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Alīna Žukauska
Attīstības - plānošanas nodaļas
Projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933