Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Datoru piegāde Vecumnieku novada izglītības iestādēs

Vecumnieku novada dome īsteno ERAF projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” Nr. 2009/0293/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIA/555, kurš tika uzsākts 2009.gadā. Projekta mērķis: Izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Šobrīd projektā ir iesaistītas 4 izglītības iestādes – Vecumnieku vidusskola, Misas vidusskola, Valles vidusskola un Stelpes pamatskola. 2010.gadā, Vecumnieku novada dome, noslēdza līgumu ar SIA „Komerccentrs Dati” par lokālā tīkla ierīkošanu projektā iesaistītajās izglītības iestādēs. Par stacionāro datoru, multimediju kabineta aprīkojuma un portatīvo datoru iegādi, LR Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja centralizēto iepirkumu. Par IKT vienību piegādi izglītības iestādēs, līgums noslēgts ar SIA „Lattelecom”.

Vecumnieku vidusskolā tika piegādāti 40 stacionārie datori;

  • Misas vidusskolā – 12 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju tehnika;
  • Valles vidusskolā - 12 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju tehnika;
  • Stelpes pamatskolā - 6 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju tehnika.

Projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada 15.decembrim. Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 71 098.07. Finansējuma sadalījums – 100 % EARF finansējums.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Turpinās ERAF projekta realizācija

Vecumnieku novada Dome 2009. gada nogalē parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” Nr. 2009/0293/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIA/555 īstenošanu.

2010. gadā Bārbeles, Stelpes, Kurmenes, Valles, Misas un Vecumnieku izglītības iestādēs tika ierīkots lokālais tīkls. Darbus veica SIA „Komerccentrs Dati”.

Projekta ietvaros plānots iegādāties 78 stacionāros datorus, 9 stacionāros datorus, 4 multimediju tehnikas komplektus un 6 lokālos tīklus. Tā kā Kurmenes pamatskola ir likvidēta, tad Kurmenes pamatskolai plānotās IT vienības tiek novirzītas Misas vidusskolai.

LR Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja centralizēto iepirku, lai noskaidrotu uzņēmumu, kurš piegādās IT vienības izglītības iestādēm. Šobrīd ERAF finansējuma saņēmēji veic preču pasūtīšanu.

Projektu plānots realizēt līdz 2012. Gada 30. Jūnijam.

Finansējuma sadalījums – 100 % EARF finansējums.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika

Projektu vadītāja

Tiek ierīkots lokālais tīkls

Kā jau Vecumnieku novada Dome informēja, 2009. gada nogalē tika parakstīts līgums ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” (Nr. 2009/0293/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/555) realizāciju. Projekta mērķis ir Izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds – 85% apmērā un 15 % valsts budžeta finansējums no kopējām attiecināmajām izmaksām. Par lokālā tīkla izveidošanu, Vecumnieku novada Dome noslēdza līgumu ar SIA „Komerccentrs Dati”. Projekts tiek īstenots Vecumnieku, Misas un Valles vidusskolās, Stelpes, Bārbeles un Kurmenes pamatskolās. Iepirkums par stacionāro un portatīvo datoru, kā arī multimediju tehnikas iegādi tiks rīkots centralizēti, iepirkumu organizēs LR Izglītības un zinātnes ministrija.

IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Izglītības iestāžu informatizācija

Vecumnieku novada dome parakstījusi līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu.

2009.gada nogalē Vecumnieku novada Dome parakstīja līgumu ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” realizāciju. Realizējot projektu, tiks nodrošināta efektīva informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmantošana Vecumnieku novada skolās, nodrošinot izglītības procesa kvalitātes un efektivitātes pilnveidošanos.

Projekta ietvaros skolās tiks uzstādīti:

  • Vecumnieku un Misas vidusskolās - 48 stacionārie un 2 portatīvie datori;
  • Stelpes pamatskolā – 6 stacionārie un 2 portatīvie datori;
  • Valles vidusskolā – 12 stacionārie un 2 portatīvie datori;
  • Bārbeles pamatskolā – 8 stacionārie un 2 portatīvie datori;
  • Kurmenes pamatskolā – 4 stacionārie un 2 portatīvie datori.

Visās izglītības iestādēs plānota multimediju tehnikas un lokālo datortīklu attīstība. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar datoriem, nodrošināt datoru pieejamību vienādā līmenī visās izglītības iestādēs, kā arī uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru. Tā kā izsludinātais konkurss bija ierobežotas atlases, tad projekta pieteikumus varēja iesniegt tikai par tām izglītības iestādēm, kuras saņēma uzaicinājumus no VIAA. Finansējums tiek nodrošināts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda 85% un Latvijas valsts budžeta – 15% apmērā. Projektu paredzēts realizēt no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933