Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Tiks veikta grants ceļu pārbūve

NAP2020elfla logo jpg

Pašvaldība š.g. 8. martā Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) iesniedza projekta pieteikumu par grants ceļu A10 Mednieki – Gali (Valles pagasts), autoceļa posma A1 Ķekavas šoseja – Dzeguzes (Stelpes pagasts) un autoceļa posma B2 Spodras – Krieviņi (Kurmenes pagasts) pārbūvi. Projekts “Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki – Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras – Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā” Nr.18-06-A00702-000026 (turpmāk – projekts) tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma  mērķis ir  atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu, bez cietā seguma, būvniecība vai pārbūve. Vecumnieku novadam pieejamā kvota no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu līdzekļiem ir 1,22 miljoni euro, kas izmantojama līdz 2019. gada 1. decembrim.

Pamatojoties uz  2015. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” pirms projekta iesniegšanas LAD, grants ceļi tika vērtēti atbilstoši apstiprinātajiem Atlases kritērijiem (apstiprināti Vecumnieku novada Domes 2015. gada 25. novembra sēdē, protokols Nr.16, 4.§) un sarindoti prioritārā secībā. Atbilstoši projekta nosacījumiem, tika organizētas tikšanās ar novada uzņēmējiem, lai informētu sabiedrību par izvirzītajiem pašvaldības grants ceļiem, kuriem tiks veikta pārbūve ES projektu ietvaros. Izvērtējot pašvaldības grants ceļus, tie tika sarindoti prioritārā secībā:

Nr.p.k.

Ceļa nosaukums

Paredzamais ceļa garums / km

1.

A3 (Mēmele – Kalnakrogs)

4,340

2.

A10 (Mednieki – Gali (līdz Dzegužu ceļš, Stelpes pagasts))

6,000

3.

B2 (Spodras – Krieviņi)

1,500

4.

A8 (Upmaļi – Graši)

1,900

5.

B13 (Makužas – Raitas)

B11 (Stepiņi – Salzemnieki)

1,700

1,850

6.

A1 (Gaisma – Simsoni)

B3 (Stelpes pienotava – Lielbeitiņi)

1,680

1,050

7.

A3 (Misa – Bogdani)

3,120

8.

A2 (Beibeži – Ziediņi)

1,300

9.

A3 (Zvirgzdi – Sietiņi)

1,000

Pozitīvs Lēmums par projekta “Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki – Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras – Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā” Nr.18-06-A00702-000026 apstiprināšanu no LAD saņemts š.g. 6. jūnijā, līdz ar to pašvaldība var uzsākt projekta īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1 000 472,86 ar PVN 21%,  no tām EUR 855 800,82 ir ELFLA finansējums. Kopējais pārbūvējamo ceļu garums sastāda 7,5 km. Projekta īstenošana jāveic līdz 2019. gada 1. jūlijam, kad LAD jāiesniedz ar projekta īstenošanu saistītā dokumentācija.

 

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933