Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veikti grants ceļu pārbūves darbi

                                                                                                                  NAP2020elfla logo jpg 

2018.gada jūlijā un augustā tika uzsākta pašvaldības grants ceļu A10 Mednieki – Gali (Valles pagasts), autoceļa posma A1 Ķekavas šoseja – Dzeguzes (Stelpes pagasts) un autoceļa posma B2 Spodras – Krieviņi (Kurmenes pagasts) pārbūve ELFLA projekta “Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki – Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras – Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā” Nr.18-06-A00702-000026 (turpmāk – projekts) ietvaros. Autoceļa Spodras – Krieviņi pārbūvi 1.5 km garumā veica SIA “Roadeks”, savukārt, SIA “Strabag” nodrošināja autoceļa Mednieki – Gali pārbūvi 6 km garumā. Būvuzraudzību abos būvobjektos nodrošināja SIA “RS Būvnieks”, Tehniskos projektus izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “Projekts EAE”. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda EUR 984 524.20 (tajā skaitā PVN 21%).  ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10%. Būvuzraudzības izmaksas, tehniskā projekta un autoruzraudzības izmaksas tika segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2018.gada nogalē pārbūves darbi tika nodoti ekspluatācijā, līdz ar to projekta īstenošanas 1.posms ir noslēdzies. Janvārī pašvaldība Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) iesniegs atskaites, lai saņemtu izlietoto ELFLA finansējumu.

Katrai pašvaldībai ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tika piešķirta kvota, lai īstenotu projekta aktivitātes – grants ceļa pārbūvi. Vecumnieku novadam grants ceļu pārbūvei piešķirtais finansējums no ELFLA bija 1.22 miljoni euro. Atbilstoši  2015. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” pirms projekta iesniegšanas LAD, grants ceļi tika vērtēti atbilstoši apstiprinātajiem Atlases kritērijiem (apstiprināti Vecumnieku novada Domes 25.11.2015. sēdē, protokols Nr.16, 4.§) un sarindoti prioritārā secībā. Atbilstoši projekta nosacījumiem, tika organizētas tikšanās ar novada uzņēmējiem, lai informētu sabiedrību par izvirzītajiem pašvaldības grants ceļiem, kuriem tiks veikta pārbūve ES projektu ietvaros. Vecumnieku novada dome ir kvotu ir izlietojusi, veicot grants ceļu pārbūvi 11.840 km garumā. 2017.gadā tika veikta autoceļa Kalnakrogs – Mēmele pārbūve Skaistkalnes pagastā, kopējais  ceļa garums 4.340 km.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933