Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veikta grants ceļa A3 Kalnakrogs – Mēmele pārbūve Skaistkalnes pagastā

Pašvaldība š.g. jūlijā uzsāka ELFLA projekta “Vecumnieku novada pašvaldības grants ceļa A3 (Mēmele – Kalnakrogs) pārbūve Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā” Nr. 17-06-A00702-000036 īstenošanu. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu, bez cietā seguma, būvniecība vai pārbūve. Vecumnieku novadam pieejamā kvota no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu līdzekļiem ir 1,22 miljoni euro, kas izmantojama līdz 2019. gada 1. decembrim.

Būvdarbus objektā veica STRABAG SIA, objekta būvuzraudzību nodrošināja SIA “RS Būvnieks”. Tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību objektā veica SIA “Vertex projekti”. Pašvaldības grants ceļa A3 Mēmele – Kalnakrogs kopējais garums ir 4,340 km. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 404 665,76. Atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem ir publiskais finansējums, 10% ir pašvaldības līdzfinansējums. Objekts ekspluatācijā nodots š.g. 30. novembrī.

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Tiks veikta grants ceļa A3 Kalnakrogs – Mēmele pārbūve Skaistkalnes pagastā

Pašvaldība š.g. 13. aprīlī Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) iesniedza projekta pieteikumu par grants ceļa A3 Kalnakrogs – Mēmele, Skaistkalnes pagastā, pārbūvi. Projekts “Vecumnieku novada pašvaldības grants ceļa A3 (Mēmele – Kalnakrogs) pārbūve Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā” Nr. 17-06-A00702-000036 tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu, bez cietā seguma, būvniecība vai pārbūve. Vecumnieku novadam pieejamā kvota no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu līdzekļiem ir 1,22 miljoni euro, kas izmantojama līdz 2019. gada 1. decembrim.

Pamatojoties uz 2015. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” pirms projekta iesniegšanas LAD, grants ceļi tika vērtēti atbilstoši apstiprinātajiem Atlases kritērijiem (apstiprināti Vecumnieku novada Domes 2015. gada 25. novembra sēdē, protokols Nr.16, 4.§) un sarindoti prioritārā secībā. Atbilstoši projekta nosacījumiem, tika organizētas tikšanās ar novada uzņēmējiem, lai informētu sabiedrību par izvirzītajiem pašvaldības grants ceļiem, kuriem tiks veikta pārbūve ES projektu ietvaros. Izvērtējot pašvaldības grants ceļus, tie tika sarindoti prioritārā secībā:

Nr.p.k.

Ceļa nosaukums

Paredzamais ceļa garums / km

1.

A3 (Mēmele – Kalnakrogs)

4,340

2.

A10 (Mednieki – Gali (līdz Dzegužu ceļš, Stelpes pagasts))

6,000

3.

B2 (Spodras – Krieviņi)

1,500

4.

A8 (Upmaļi – Graši)

1,900

5.

B13 (Makužas – Raitas)

B11 (Stepiņi – Salzemnieki)

1,700

1,850

6.

A1 (Gaisma – Simsoni)

B3 (Stelpes pienotava – Lielbeitiņi)

1,680

1,050

7.

A3 (Misa – Bogdani)

3,120

8.

A2 (Beibeži – Ziediņi)

1,300

9.

A3 (Zvirgzdi – Sietiņi)

1,000

Pozitīvs Lēmums par projekta apstiprināšanu no LAD saņemts š.g. 3. jūlijā, līdz ar to pašvaldība var uzsākt projekta īstenošanu. Projekta “Vecumnieku novada pašvaldības grants ceļa A3 (Mēmele – Kalnakrogs) pārbūve Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā” Nr. 17-06-A00702-000036 kopējās izmaksas sastāda EUR 408 603,54 ar PVN 21%, no tām EUR 400 375,54 ar PVN 21% ir grants ceļa pārbūves izmaksas un EUR 8228,00 ar PVN 21% būvuzraudzības izmaksas. Atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem ir publiskais finansējums, 10% ir pašvaldības līdzfinansējums. Būvdarbus veiks SIA “STRABAG”, objekta būvuzraudzību nodrošinās SIA “RS Būvnieks”. Tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību objektā nodrošinās SIA “Vertex projekti”.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2019. gada 1. jūnijam, kad LAD jāiesniedz ar projekta īstenošanu saistītā dokumentācija.

 

Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933