Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Rekultivēta izgāztuve Vecumnieku novadā

Vecumnieku novada Dome 2012. gadā realizēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu:

 • „Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Sietiņi” reģ.Nr. 32628/2849/PPV rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/028.

Izvirzītais projekta mērķis ir sasniegts, t.i. samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves.

Projekta ietvaros tika ierīkoti 4 monitoringa urbumi, kas ir pašvaldības īpašums. Saskaņā ar 13.06.2006. MK noteikumu Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām un Valsts vides dienesta prasībām ir noteikts monitoringa un kontroles pasākumu veikšanas biežums un ilgums, kuru izpildi nodrošina ES Kohēzijas fonda saņēmējs.

Lai nodrošinātu principa „piesārņotājs maksā” ieviešanu un nepieļautu nesankcionētu atkritumu izbēršanu, izgāztuvē un tai piekļautajā teritorijā tiek nodrošināta uzraudzība un kontrole. Tā kā tiek veikta pastāvīga izgāztuves uzraudzība un kontrole, nesankcionētu atkritumu izbēršanas gadījumā vainīgais tiks identificēts un sodīts, nodrošinot principu „piesārņotājs maksā”.

Pamatojoties uz 2008.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.490Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējam, 5 gadus pēc projekta ieviešanas, atbilstoši Valsts vides dienesta noteiktajiem monitoringa parametriem, jāveic monitoringa urbuma analīzes.

Dace Šileika

Projektu vadītāja

Vecumnieku novada Dome

tālr.63976486,

Realizēts izgāztuves rekultivācijas projekts

Vecumnieku novada Dome 2011. gada 19.maijā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju parakstīja vienošanos par projektu „Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Sietiņi” reģ.Nr. 32628/2849/PPV rekultivācija”. Izgāztuve atrodas Kurmenes pagastā. Projektu mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves. Īstenotās aktivitātes:

 • Tehniskā projekta izstrāde;
 • Izgāztuves rekultivācijas būvdarbi un gruntsūdeņu monitoringa urbumu izveidošana;
 • Rekultivācijas būvdarbu autoruzraudzība;
 • Rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzība.

Veicot iepirkuma procedūru tika noskaidrots būvuzņēmējs, kurš veic rekultivācijas darbus izgāztuvēs. Līgums tika noslēgts ar SIA „Šons”, būvuzraudzību objektā veic SIA „RS Būvnieks”, autoruzraudzību veic SIA „LL Premium Designs”. Finansējuma sadalījums - 85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums. Objekts ekspluatācijā tika nodots 2011.gada 25.novembrī.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja
Vecumnieku novada Dome
tālr.63976486,

Parakstīti līgumi par izgāztuvju rekultivāciju

Vecumnieku novada Dome 2011. gada maijā parakstīja vienošanos ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projektu „Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Sietiņi” reģ.Nr. 32628/2849/PPV rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/028, „Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Medņi” reģ.Nr. 32628/2850/VNPP rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/029, „Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Bedre” reģ.Nr. 32908/5290/PPV rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/027 īstenošanu. Vecumnieku novada Dome izsludināja iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu uzņēmumu, kurš veiks izgāztuvju rekultivāciju. Jūlijā tika parakstīts būvdarbu līgums ar SIA „Šons” par izgāztuvju Bedre, Sietiņi un Medņi rekultivāciju. Līguma summa bez PVN sastāda LVL 111867,10. Būvuzraudzību objektā veiks SIA „RS Būvnieks”, līguma summa bez PVN sastāda LVL 800.00 un autoruzraudzību veiks SIA
„Premium Designs” - līguma summa bez PVN sastāda LVL 500.00. Finansējuma sadalījums - 85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Apstiprināts izgāztuves „Sietiņi”, Kurmenes pagasts rekultivācijas projekts

Vecumnieku novada Dome 2010. gada nogalē LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" iesniedza projektu „Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Sietiņi” reģ.Nr. 32628/2849/PPV rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/028. Vienošanās par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta realizāciju noslēgta šā gada 19. maijā. Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

 • Tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un ekspertīzes veikšana;
 • Izgāztuves rekultivācijas būvdarbi un gruntsūdeņu monitoringa urbumu izveidošana;
 • Rekultivācijas būvdarbu autoruzraudzība;
 • Rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzība.

Projekta mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves. Realizējot projektu tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi:

 • Tiks samazināta nokrišņu iespēja nonākt pārsegtajā atkritumu slānī pārsegtajā atkritumu kalnā un līdz ar to krasi samazināsies piesārņojuma (infiltrāta apjoms) ietekme uz gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu kvalitāti.
 • Tiks samazināta izgāztuves piesārņojuma ietekme uz grunts kvalitāti.
 • Tiks samazināts piesārņojums, ko rada atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanās izgāztuvei piekļautajās teritorijās.
 • Tiks samazināts izgāztuvē un tai piekļautās teritorijās izvietoto atkritumu gāzes un smakas veidā radītais gaisa piesārņojums.
 • Tiks samazināta iespēja, ka neatbilstoši apsaimniekotie atkritumi var kļūt par barības avotu dažādiem patogēniem – slimību izraisītājiem, kā arī slimību pārnēsātājiem mikroorganismiem, tādējādi radot draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī apkārtējās vides drošībai.
 • Tiks samazināta iespēja, ka neatbilstoši apsaimniekotie atkritumi var kļūt par faktoru, kas veicina kaitīgu kaitēkļu attīstību un izplatību.
 • Tiks veikts ieguldījums videi drošas valsts atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras nodrošināšanā.
 • Tiks sakopta un apzaļumota izgāztuves teritorija – 0,65 ha platībā.
 • Rekultivācijas rezultātā problemātiskajā teritorijā tiks iegūta sakopta ainava un turpmākai izmantošanai sagatavots zemes gabals.

Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda LVL 60 384.81. 85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums. Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja
Vecumnieku novada Dome
tālr.63976486,

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933