Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts projekts Vecumnieku vidusskolas sākumskolā

Vecumnieku novada Dome realizējusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu „Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (VIDM/2009/KPFI-1/11). Projekta īstenošana noslēdzās 2010.gada 1.decembrī. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” tika izsludināts 2009.gada jūlijā un tā mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. Īstenojot projektu, tika atrisinātas sekojošas problēmas:

  • Panākts būtisks siltumenerģijas patēriņa samazinājums, kas ļauj ietaupīt finanšu līdzekļus kurināmā iegādei, kuri, ņemot vērā slikto ekonomisko situāciju, tiks lietderīgi izmantoti citu iestādei nepieciešamo uzlabojumu veikšanai;
  • Veicot siltumapgādes sistēmas balansēšanu, tiek nodrošināta vienmērīga siltumenerģijas sadale un vienāda temperatūra visās ēkas telpās;
  • Nosiltinot un renovējot ēku ārējās norobežojošās konstrukcijas, tika uzlabots ēku vizuālais izskats;
  • Novērsta būvkonstrukciju tālākas bojāšanās iespēja, kas, neveicot nepieciešamos uzlabojumus, nākotnē varēja radīt draudus apkārtējo drošībai.

Projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes: energoaudita sagatavošana, tehniskā projekta izstrāde, būvniecība, autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī veikta projekta publicitāte. Līgums par būvdarbiem tika noslēgts ar Konsorcijs „Vesta ABM”. Projekta ietvaros Vecumnieku vidusskolas sākumskolā tika veikti sekojoši darbi: cauruļvadu papildus siltināšana, siltumapgādes sistēmas balansēšana, jumta papildus siltināšana un ārsienu siltināšana. Šobrīd tiek plānots, ka siltumenerģijas patēriņa samazinājums attiecībā pret iepriekšējā perioda vidējo siltumenerģijas patēriņu nebūs mazāks par 56 %. Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 86 690,35. Finansējuma sadalījums: 74,9% KPFI finansējums (LVL 64 931,07) un 25,1% Vecumnieku novada Domes līdzfinansējums (LVL 21 759,28).

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi tuvojās noslēgumam

Vecumnieku novada Dome jau informēja, ka 2009. gada 16. novembrī tika parakstīts līgums par projekta „Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ieviešanu. Tika organizēta iepirkuma procedūra, kurā uzvarēja Konsorcijas „Vesta ABM”, kas veic energoefektivitātes paaugstināšanas darbus Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkā. Projekta mērķis ir veicināt oglekļa dioksīda emisijas samazināšanos, līdz ar to samazinot siltumenerģijas patēriņu. Veicot visus energoaudita pārskatā norādītos energoefektivitāti paaugstinošos pasākumus, sagaidāmais siltumenerģijas patēriņa samazinājums attiecībā pret iepriekšējā perioda vidējo siltumenerģijas patēriņu nebūs mazāks par 56%.

Projektā paredzamās aktivitātes:

  • Cauruļvadu papildus siltināšana;
  • Siltumapgādes sistēmas balansēšana;
  • Jumta papildus siltināšana;
  • Ārsienu siltināšana.

Projekts jārealizē līdz 2010. gada 1. decembrim.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933