Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Sludinājums par nekustamā īpašuma “Ceļmalas”, Vecumnieku pagastā nomas tiesību izsoli

 Vecumnieku novada Domes sēdē 24.10.2018. pieņemts lēmums (prot.Nr.14, (4.§ 10)) izsludināt nekustamā īpašuma „Ceļmalas”, Vecumnieku pagastā, kadastra numurs 4094 012 1195, zemes vienības ar kadastra apz.4094 012 0770 (0,68 ha platībā) nomas tiesību mutisku izsoli saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Vecumnieku novada Domes 2018.gada 26.septembra sēdes lēmumu “Par pašvaldības zemesgabala “Ceļmalas” nomas tiesību izsoles rīkošanu” (prot.Nr.13 (9. §5.)).

 

Nosaukums, atrašanās vieta

“Ceļmalas”, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads

Kadastra apzīmējums

4094 012 0770

Platība

0,68 ha

Lietošanas mērķis

Lauksaimniecība, 0101

Apgrūtinājumi

Atzīme - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.

Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos.

Izsoles datums, laiks

2018.gada 13.novembris, plkst.9.00

Izsoles veids

Pirmreizēja mutiska

Izsoles norises vieta

Vecumnieku novada domes sēžu zālē, Rīgas ielā Nr.29A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā

Izsoles norises kārtība

Saskaņā ar izsoles noteikumiem

Izsoles sākuma nomas maksa

28 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā (saskaņā ar MK noteikumu 40.punktu izsoles sākuma nomas maksa nedrīkst būt mazāka kā šo noteikumu 5.punktā norādītā – 28 EUR gadā)

Izsoles solis

3 EUR (trīs euro)

Iznomāšanas mērķis

Saimnieciskai darbībai

Nomas līguma termiņš

10 gadi no līguma noslēgšanas dienas

Pretendentu pieteikšanās termiņš

līdz 2018.gada 9.novembrim

Pieteikuma iesniegšanas vieta un reģistrācijas kārtība

Vecumnieku novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Ligitai Vasermanei, Rīgas ielā Nr.29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933, tālr.63960526,                                e-pasts:

Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), pieteikuma saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā.

Nomas līguma projekts

Saskaņā ar izsoles noteikumiem pievienoto pielikumu

Nekustamā īpašuma apskates vieta un laiks

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt Nekustamo īpašumu dabā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Vecumnieku novada domes zemes ierīkotāju, teritorijas plānotāju Jāni Strēli, pa tālruni 63976401 vai e-pastu: .

Nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem pieejami ŠEIT.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933