Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Jaunatnes politikai izstrādāts trīsgades plāns

Izstrādāts, kā arī decembra Domes sēdē apstiprināts Vecumnieku novada jaunatnes politikas plāns 2019.-2021. gadam.

Viens no pirmajiem soļiem ceļā uz plānošanas dokumenta apstiprināšanu bija 2018. gada aprīlī Vecumnieku novada domes un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras parakstītais sadarbības līgums par starptautiskā stratēģiskās partnerības projekta «EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level» īstenošanu. Tā ietvaros Latvijā tika organizēts nacionāla līmeņa projekts «Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās». Šis projekts bija atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādē.

Kopš septembra notika jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes darba grupas tikšanās, kuru uzdevums bija apkopot jauniešu un speciālistu, kuri strādā ar jauniešiem, viedokli par pašreizējo situāciju Vecumnieku novadā. Vecumnieku novada domes speciālisti veica SVID analīzi jaunatnes politikas Vecumnieku novadā situācijai, analizēja jauniešu aptauju un izvirzīja jaunatnes politikas prioritārās jomas Vecumnieku novadā. Darba grupā iesaistījās vairāku jomu pārstāvji – deputāti, jaunieši, domes vadība, skolu pārstāvji un tautas nama pārstāve. Pirmajā tikšanās reizē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte Alma Brinkmane, kura prezentēja Jaunatnes politikas nozīmi Latvijā un Eiropā. Kā arī piedalījās projekta «Europe Goes Local» mentore Sintija Lase, atklājot, ka projekta galvenais mērķis ir kopīgiem spēkiem katrai pašvaldībai atrast stratēģisku skatījumu un izveidot sistēmu, lai attīstītu darbu ar jaunatni pašvaldībā, un šis projekts ir kā platforma.

Izveidotajā dokumentā ir neliels ieskats Vecumnieku novada jauniešu aptaujā, kas tika veikta aptaujājot 200 respondentus.

Plāna stratēģiskā daļa balstās uz 5 prioritātēm: 1) jauniešu līdzdalība; 2) uzņēmējdarbība un nodarbinātība; 3) jauniešu veselība, drošība un sociālā aizsardzība; 4) brīvais laiks un brīvprātīgais darbs; 5) neformālā izglītība. Katrai prioritātei izvirzīti konkrēti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. «Vecumnieku novada jaunatnes politikas plāns ir tas, kas regulēs, ko mēs darīsim turpmākos trīs gadus darbā ar jaunatni. Tas ļauj visiem kopīgi veikt darbu ar jaunatni, jo tajā vissvarīgākā ir starpinstitucionālā sadarbība» atklāj novada jaunatnes darbinieks Andris Kāposts.

Par plānošanas dokumenta izstrādi atbildīgā persona bija biedrības «Jaunatne smaidam» jaunatnes darbinieks Andris Kāposts.

Vecumnieku novada jaunatnes politikas plāns 2019.-2021. gadam: https://vecumnieki.lv/dokumenti/attistibas-planosanas-dokumenti

 

 

Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933