Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2019.gada 15.februārī plkst.9.45 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Autoosta” nedzīvojamās telpas – kioska – un tam piederošo proporcionāli attiecināmo zemesgabala domājamo daļu nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids

Nedzīvojama telpa

Nomas objekta atrašanās vietas adrese

Bauskas iela 5A, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Nomas objekta sastāvs

Telpa 14,9 m2 platībā,

kadastra apzīmējums 4094 012 0726 001;

Telpai piederošas 149/18460 domājamās daļas no zemes gabala 0,1846 ha platībā,

kadastra numurs 4094 012 0726

Nomas objekta lietošanas mērķis

Tirdzniecība ar mājražojumiem, amatniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi

Iznomājamais termiņš

Līdz 2024.gada 31.decembrim

Nepieciešamie kapitālieguldījumi

Nav

Tiesības nodot apakšnomā

Nav

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Telpa nodrošināta ar atsevišķu ieeju

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu apskatīt, kā arī saņemt papildu informāciju var katru darba dienu no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektori Aigu Saldābolu pa tālruņiem 63960528, 28705298

 

Informācija par izsoli:

Izsoles veids

Nedzīvojamas telpas nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsoles datums

2019.gada 15.februāris

Izsoles laiks

9.45

Izsoles vieta

Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933  (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā)

Pretendentu pieteikšanās laiks

No publikācijas brīža Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv līdz 2019.gada 15.februāra plkst.9.40

Pretendentu reģistrācija

Nomas tiesību pretendenti reģistrēties izsolei var Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14.

Reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 15.februārī plkst. 9.40.

Nosacītā telpas nomas maksa mēnesī bez PVN

11 euro

Izsoles solis

1 euro

Citi iznomāšanas nosacījumi

Papildus telpas nomas maksai nomnieks maksā zemes nomas maksu 1,5 % apmērā (bet ne mazāk kā 28 euro gadā) no zemes attiecināmās domājamās daļas kadastrālās vērtības.

Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem: ūdensapgādi, kanalizāciju, elektroapgādi un atkritumu izvešanu, ko nomnieks maksā patstāvīgi un tieši saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību.

Nomniekam ir pienākums maksāt normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas.

Izsoles norises kārtība

Izsole notiek saskaņā ar Nekustamā īpašuma „Autoosta” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles norises kārtību. Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14.

 

Nekustamā īpašuma „Autoosta” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles norises kārtība

Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 8.februārī.

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933