Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Sludinājums par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pieduru mežs” izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2019.gada 10.jūlijā plkst. 10.00 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Pieduru mežs”, Valles pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma sastāvu veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32900010055, platība 5.7 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī ŠEIT.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 63976401 (Jānis Strēlis).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00. Reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 10.jūlijā plkst. 9.30.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 3000 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums – 300 EUR.         

Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie­skaitīta bankas kontā.

Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 5. jūnijā

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933