Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Sludinājums par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kantoris” izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2019. gada 10. jūlijā plkst. 10.30 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Kantoris”, Kurmenē, Kurmenes pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis 10 gadus pēc darbības uzsākšanas ir saimnieciskā darbība.

Nekustamā īpašuma sastāvu veido zemes gabals 2741 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 32620090113 un būve ar kadastra apzīmējumu 32620090113001.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī ŠEIT.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 65152694 vai 29188880 (Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sils).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00. Reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 10.jūlijā plkst. 9.30.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 9900 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums – 990 EUR.         

Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie­skaitīta bankas kontā.

Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 5. jūnijā

.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933