Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

E-mobilitātes iespējām jābūt pieejamām pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) organizētajā “e-MOPOLI” projekta iesaistīto pušu sanāksmē, tiekoties ar enerģētikas un transporta nozares speciālistiem, pārrunāti aktuālākie jautājumi par ZPR Mobilitātes plāna pilnveidi, noteiktas rekomendācijas tā izstrādei, prezentēti labās prakses piemēri, kā arī notikusi diskusija par rīcības plāna izstrādi.

Zemgales Plānošanas reģionā 3. septembrī Interreg Europe programmas projekta “Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem” jeb “e-MOPOLI” ietvaros norisinājās 3. iesaistīto pušu sanāksme. Projekta mērķis ir veicināt e-mobilitāti reģionos, plānojot attīstību sektoros gan urbānajā transporta infrastruktūrā, gan ieviešot risinājumus zaļā transporta jomās, lai veicinātu un nodrošinātu ES stratēģijas CO2 emisiju un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas realizāciju partneru reģionos un pašvaldībās.

Šajā iesaistīto pušu sanāksmē izskatītas projektam nozīmīgas detaļas - rekomendācijas, labās prakses piemēri un iespējamā rīcības plāna izstrāde.

Kā galvenās rekomendācijas, lai veicinātu e-mobilitātes attīstību reģionā noteiktas informācijas kampaņas, skaidrojot e-mobilitātes iespējas un ieguvumus, lēnās uzlādes punktu nodrošināšana daudzdzīvokļu māju zonās, netieša finansiāla atbalsta sniegšana elektromobīļu īpašniekiem, elektromobīļu izmantošana ‘nišas’ zonās kā, piemēram, pašvaldības policijas transportam, iespēja uzlādēt elektromobiļus pie publiski pieejamām ēkām, kā arī sabiedrības iedvesmošana izmantot elektromobiļus vai alternatīvās degvielas iespējas. Attiecīgi var novērot, ka izstrādātās rekomendācijas lielākoties koncentrējas uz pieejamību, atbalstu un informēšanu, lai plašākam sabiedrības lokam e-mobilitātes sniegtās iespējas būtu izmantojamas.

Tāpat sanāksmē tika apskatīta Labās prakses grāmata (Interregional Policy Learning Sourcebook of Good Practices), kurā var iepazīties ar projekta dalībvalstu sasniegto. Lielākoties pie labās prakses piemēriem tiek minēti jaunu uzlādes punktu izveide, veiktie uzlabojumi uzlādes iespēju infrastruktūrā un teritorijas plānošanā, pie kuriem norādīts arī Zemgales Plānošanas reģions. Tāpat pie Labās prakses grāmatas piemēriem minēta reklāma, informētības veicināšana un publisko - privāto partnerību jomā paveiktais.

Savukārt sanāksmes noslēgumā, vadoties pēc iepriekš izskatītajām rekomendācijām, tika sniegtas iespējamo aktivitāšu idejas ZPR e-mobilitātes rīcības plāna izstrādei. Projekta “e-MOPOLI” vadītājs Raitis Madžulis norāda, ka sanāksmes darba grupa ir vienojusies, ka ZPR projekta komandas izstrādātās un projekta atbildīgajiem partneriem iesniegtās rekomendācijas ir atbalstāmas.  Savukārt rīcības plānā iekļaujamās aktivitātes netika noteiktas. Tika pārrunātas vairākas iespējamas aktivitātes, bet pie tām projekta grupa turpinās strādāt, tiekoties atsevišķās sanāksmēs ar iesaistītajām pusēm - CSDD, Satiksmes ministriju un VARAM.

ZPR īstenotais Interreg Europe projekts “Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem” jeb “e-MOPOLI” tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Beļģijas, Grieķijas, Itālijas, Norvēģijas, Rumānijas, Slovēnijas un Somijas. Tā īstenošanas laikā no 2018. gada jūnija līdz 2022. gada novembrim paredzēts veicināt e-mobilitāti reģionos, attīstot gan transporta infrastruktūru, gan stiprinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantojumu, tā samazinot CO2 izmešu apjomu. Projekta kopējais finansējums - 1 792 053 EUR (ERAF līdzfinansējums - 1 355 118 EUR), bet ZPR budžets ir 136 610 EUR (ERAF līdzfinansējums - 116 118,50 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemgales Plānošanas reģions

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933