Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Sludinājums par nedzīvojamas telpas nomas tiesību izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2019. gada 25. okobrī plkst.10.00 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Rīgas iela 34” nedzīvojamās telpas Nr.3  2325/4650 (½) domājamo daļu

un tām piederošo proporcionāli attiecināmo zemesgabala domājamo daļu nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu un izsoli:

2.1.

Nomas objekta veids

Nedzīvojama telpa

2.2.

Nomas objekta atrašanās vietas adrese

Rīgas iela 34, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

2.3.

Nomas objekta sastāvs, kadastra numurs, platība

2325/4650 (½) domājamās daļas no nedzīvojamās telpas (pēc būves tehniskās inventarizācijas lietas)  Nr.3 - Pakalpojumu telpa - 46,5 m2;  

kadastra apzīmējums 4094 012 3411 001.

Telpai piederošas 2325/17680 domājamās daļas no zemes gabala 1324 m2 platībā,

kadastra numurs 4094 012 3411.

2.4.

Nomas objekta lietošanas mērķis

Saimnieciskā darbība – Vecumnieku novada pašvaldības vietējo mājražotāju produkcijas (fasētā konditoreja, cepumi, konfektes, augļu, ogu sukādes, medus, tējas) un amatnieku ražojumu (rotu, dizaina, galantērijas  izstrādājumi) tirdzniecība.

Nomniekam uz atsevišķas vienošanās pamata jānodrošina pašvaldības tūrisma informācijas punkta darbība.

2.5.

Noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa

80 euro mēnesī.

2.6.

Izsoles nodrošinājums

Nodrošinājuma nauda – 8 euro, kas, ar norādi: „Nomas objekta nodrošinājums”, jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā:

Vecumnieku novada dome,

reģistrācijas Nr.90009115957,

bankas konts Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank”, kods: HABALV22.

2.7.

Izsoles solis

5 euro apmērā.

2.8.

Iznomājamais termiņš

Līdz 2021.gada 31.oktobrim.

2.9.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi

 Nomas objektam ir veikts vienkāršotās atjaunošanas remonts un papildu kapitālieguldījumi nav nepieciešami.

2.10.

Tiesības nodot apakšnomā

Nav

2.11.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Nav

2.12.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš

No publikācijas brīža Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv līdz 2019.gada 24. oktobrim plkst.14.00.

2.13.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

2.14.

Izsoles datums, laiks un vieta

Izsole notiks 2019.gada 25.oktobrī plkst.10.00 Vecumnieku novada domē, adrese: Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933  (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā).

2.15.

Izsoles norises kārtība

Izsole notiek saskaņā ar Nekustamā īpašuma Rīgas iela 34 nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoles norises kārtību. Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14.

2.16.

Nomas līguma projekts

Nedzīvojamās telpas nomas līguma projekts pievienots ar Nekustamā īpašuma Rīgas iela 34 nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles norises kārtības 5.pielikumā.

2.17.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu apskatīt, kā arī saņemt papildu informāciju var katru darba dienu no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektoru pa tālruņiem 63960528, 28705298.

 

Nekustamā īpašuma Rīgas iela 34 nedzīvojamas telpas nomas tiesību izsoles norises kārtība

Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019. gada 15. oktobrī

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933