Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Atkārtots sludinājums par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2019.12.novembrī  plkst.10.30 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Rīgas iela 34” nedzīvojamo telpu – Nr.1, 2 un 6 un tām piederošo proporcionāli attiecināmo zemesgabala domājamo daļu nomas tiesību atkārtota mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu un izsoli:

2.1.

Nomas objekta veids

Nedzīvojamu telpu grupa

2.2.

Nomas objekta atrašanās vietas adrese

Rīgas iela 34, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

2.3.

Nomas objekta sastāvs, kadastra numurs, platība

Telpas - telpu grupa (pēc būves tehniskās inventarizācijas lietas):

Nr.1 - Tirdzniecības telpa - 85,8 m2  

Nr.2 - Darba kabinets - 15,3 m2;        

Nr.6 -Vējtveris -1,5m2.

Telpu kopējā platība 102,6 m2.

Kadastra apzīmējums 4094 012 3411 001;

Telpām piederošas 1026/1768 domājamās daļas no zemes gabala 1324 m2 platībā,

kadastra numurs 4094 012 3411.

2.4.

Nomas objekta lietošanas mērķis

Saimnieciskā darbība - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Nomniekam ir papildu pienākums telpās nodrošināt Vecumnieku novada pašvaldības vietējo mājražotāju pārtikas produkcijas tirdzniecību.

2.5.

Noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa

200 euro mēnesī.

2.6.

Izsoles nodrošinājums

Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 20 euro, kas, ar norādi: „Nomas objekta izsoles nodrošinājums”, jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā:

Vecumnieku novada dome,

reģistrācijas Nr.90009115957,

bankas konts Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank”, kods: HABALV22.

2.7.

Izsoles solis

20 euro apmērā.

2.8.

Iznomājamais termiņš

Līdz 2029.gada 31.jūlijam

2.9.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi

 Nomas objektam ir nepieciešams vienkāršotās atjaunošanas remonts un tas ir izmantojams tikai pēc remonta veikšanas.

Remonts veicams par Nomnieka līdzekļiem rakstveidā saskaņojot ar   iznomātāju darbu apjomus un izpildes kārtību.

2.10.

Tiesības nodot apakšnomā

Nav

2.11.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Nav

2.12.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš

No publikācijas brīža Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv līdz 2019.gada 11.novembra plkst.14.

2.13.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību atkārtota mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

2.14.

Izsoles datums, laiks un vieta

Izsole notiks 2019.gada 12.novembrī plkst.10.30 Vecumnieku novada domē, adrese: Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933  (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā).

2.15.

Izsoles norises kārtība

Izsole notiek saskaņā ar Nekustamā īpašuma Rīgas iela 34 nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles norises kārtību. Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14.

2.16.

Nomas līguma projekts

Nedzīvojamo telpu nomas līguma projekts pievienots ar Nekustamā īpašuma Rīgas iela 34 nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles norises kārtības 5.pielikumā.

2.17.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Nomas objektu apskatīt, kā arī saņemt papildu informāciju var katru darba dienu no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektoru pa tālruņiem 63960528, 28705298.

Nekustamā īpašuma Rīgas iela 34 nedzīvojamās telpas tiesību izsoles norises kārtība

Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada  30.oktobrī.

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933