Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Domes sēdē skatītie jautājumi

27. novembra Domes sēdes kārtībā tika izskatīti 24 jautājumi un 2 papildjautājumi.

Veikti grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības pabalstiem

Domes sēdē tika apstiprināti grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.gada 22.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”.

Veikti sekojoši grozījumi: Papildu pabalstam personai atmaksā katafalka pakalpojumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja rēķinu, nepārsniedzot 100 eiro; papildināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna ēdināšanas izdevumu segšanai ar bērna no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes; tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā esošam bērnam, kuram ar Vecumnieku novada bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, kā arī bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš apmeklē citā pašvaldībā izglītības iestādi un kura mācību laikā nodrošina ēdināšanu. Bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ēdināšanas izdevumi tiek segti līdz laikam kamēr ir spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; pabalstu, pamatojoties uz saņemto rēķinu par pakalpojuma sniegšanu, pārskaita pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu attiecīgā izglītības iestādē. Vienas dienas ēdināšanas pabalsts vispārizglītojošajā skolā nepārsniedz 2 eiro, bet profesionālās izglītības iestādē nepārsniedz 3 eiro.

Apstiprināts “Sporta laureāta” nolikums

Apstiprināts nolikums, kas nosaka kārtību, kādā Vecumnieku novada Dome rīko konkursu „Vecumnieku novada sporta laureāts 2019”’. Konkurss tiek rīkots, lai noskaidrotu un apbalvotu Vecumnieku novada labākos sportistus, komandas un treneri, kā arī personas, kuras veicinājušas sporta attīstību. Konkursa mērķis ir motivēt sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei, kā arī informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2019. gadā. Pretendentu izvirzīšana notiks līdz 2020. gada 9. janvārim.

Umpārtes bibliotēkas slēgšana

Domes sēdē nolēma likvidēt Vecumnieku novada Domes struktūrvienību “Umpārtes bibliotēka” ar 2019. gada 31. decembri, bet bibliotekāra amata vietu likvidēt ar šā gada 27. decembri, ja saņemts Latvijas Bibliotēku padomes atzinums, kurā Bibliotēku padome neiebilst pret bibliotēkas likvidēšanu.

Bibliotēka atrodas ēkā, kurā Vecumnieku novada Dome, vienojoties ar biedrību „Kalna svētību kopiena” par īpašumu tālāku izmantošanu, pārņēma nekustamos īpašumus un nodeva biedrībai bezatlīdzības lietošanā 2017. gada janvārī. Nododot īpašumus, Dome vienojās ar biedrību par Umpārtes bibliotēkas turpmākās darbības kopīgu nodrošināšanu.

Šā gada 17. jūlijā tika saņemts biedrības „Kalna svētību kopiena” paziņojums par noslēgtā Līguma vienpusēju izbeigšanu ar šā gada 19. oktobri. Vecumnieku novada Dome pieņēma lēmumu par līguma izbeigšanu ar biedrību “Kalna svētību kopiena” un īpašumu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, līdz ar to, bibliotēkas darbība līdzšinējās telpās turpmāk nav iespējama. Citu telpu, kuras varētu tikt izmantotas bibliotēkas izvietošanai Umpārtē, pašvaldības rīcībā nav.

Vecumnieku pagasta teritorijā darbojas vēl 3 bibliotēkas, Umpārtes iedzīvotājiem tuvākās bibliotēkas atrodas: 9,5 km attālumā Vecumnieku bibliotēka, 9,6 km attālumā Valles bibliotēka un 10,5 km attālumā Stelpes bibliotēka.

Umpārtes bibliotēkas krājuma nodošanu citām ieinteresētajām bibliotēkām organizē Bauskas reģiona galvenā bibliotēka, saskaņojot to ar pašvaldību.

Finansiāli atbalsta grāmatas izdošanu

Domes sēdē tika piešķirts līdzfinansējumu 560 eiro apmērā rakstnieces Ginas Viegliņas-Vallietes grāmatas "Atradenes stāsti" izdošanai. Vecumnieku novada domē tika saņemts G. Viegliņas-Vallietes iesniegums un apgāda “Jumava” piedāvājums, kurā lūdz atbalstīt grāmatas “Atradenes stāsti” izdošanu.

Finansiāli atbalsta folkloras kopas dalību festivālā Indijā

Domes sēdē tika piešķirts finansiāls atbalsts 200 eiro apmērā folkloras kopas “Tīrums” dalībai starptautiskajā folkloras festivālā Indijā, Ņūdelī no 2. līdz 8.decembrim.

Folkloras kopas “Tīrums” vadītājs Raimonds Vimba iesniegumā informē, ka šī ir pirmā reize, kad festivālā piedalīties ir uzaicināta arī Latvija. Uzaicinājums saņemts no Indijas vēstniecības Zviedrijā pirmā sekretāra ar nosacījumu, ka folkloras kopa tiks pārstāvēta ar mazu dalībnieku skaitu.  

Piešķir līdzfinansējumu Vecumnieku baznīcas dalībai projektā

Vecumnieku ev. lut. draudzei piešķirts līdzfinansējums 4972.80 eiro apmērā projekta “Vecumnieku baznīcas logu un durvju restaurācija” realizēšanai, ja projektu apstiprina biedrība Bauskas rajona lauku partnerība.

Projektu konkursu izsludinājusi biedrība Bauskas rajona lauku partnerība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” – aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmā izmaksu summa 50 000 eiro.  

Apstiprina saistošos noteikumus

Domes sēdē tika nolemts izdot Vecumnieku novada Domes saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2020.gadā”.

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Vecumnieku novada iedzīvotājiem, veicinātu teritorijas attīstību un sakārtotību, kā arī ņemot vērā, ka daudzos gadījumos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati par dzīvojamo ēku palīgēkām pilnībā neatbilst dabā esošajam stāvoklim, un, lai arī turpmāk īstenotu pašvaldībām piešķirtās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanā, izstrādāti jauni saistošie noteikumi 2020. taksācijas (kalendārajam) gadam. Saistošie noteikumi noteic, ka Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2020. taksācijas (kalendārajā) gadā ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas. Noteikumi tiek piemēroti visā Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā un attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933