Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par "Liepu ielas 15" nedzīvojamo telpu nomas izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020. gada 24.februārī, plkst. 11.30 Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, domes sēžu zāles telpās (pagraba stāvā) notiks pašvaldības nedzīvojamo telpu Nr.64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ēkā „Liepu iela 15” Valles pagastā nomas tiesību atkārtotā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids – nedzīvojamās telpas;

Adrese – Liepu 15, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106;

Kadastra apzīmējums – 3290 008 0387 001;

Telpu platība – 149,4 m2;

Zemes platība – 1494/17331 telpām proporcionāli attiecināmās domājamā daļa no zemes gabala 1,0333ha platībā.

Lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.

Maksimālais iznomāšanas termiņš - līdz 2024.gada 31.oktobrim.

Izsoles nosacītā cena – 41 euro.

Izsoles solis – 1 euro.

Zemes nomas maksa 28 euro gadā.

Ar izsoles nolikumu var iepazīties Vecumnieku novada pašval­dības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī reģistrējoties izsolei Vecumnieku no­vada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no plkst.13 līdz 14.

Reģistrācija tiek izbeigta 20.februārī plkst.14.

Ar nomas objektu var iepazīties sazinoties pa tālruni: 65152893 vai 26668961 (Iveta Radziņa).

pdfIZSOLES NORISES KĀRTĪBA

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933