Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par nekustamā īpašuma "Kurmenes skola" izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020.gada 24.februārī plkst.10 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Kurmenes skola”, Kurmenē, Kurmenes pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis 10 gadus pēc īpašuma iegūšanas ir sociālās, izglītības vai veselības aprūpes jomas pakalpojumu organizēšana un sniegšana.

Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 3823 mplatībā ar kadastra apzīmējumu 32620090211 un divas būves ar kadastra apzīmējumiem 32620090193001 un 32620090193002.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no plkst.13 līdz 14.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 65152693 vai 29188880 (Jānis Sils).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4.kabinetā darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14. Reģistrācija tiek izbeigta 24. februārī plkst. 9.30. Izsoles noteikumi pieejami  ŠEIT.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 39900 EUR. Izsoles solis – 400 EUR. Nodrošinājums - 3990 EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie­skaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles vai ar atlikto maksājumu līdz 24 mēnešiem.

Sludinājums pirmreizēji  publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2020.gada 6.janvārī.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933