Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Rīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 risku mazināšanai (LV, RU, EN)

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un vides aizsardzību.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

 Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

 • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.
 • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
 • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.
 • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

 Turpinām šķirot atkritumus

Atgādinām!

Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineri:

 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā līdz šim.
 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreiz lietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

 • Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu.
 • SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem.
 • Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!

VARAM sadzives atkritumi CVD19 2 LV

VARAM sadzives atkritumi CVD19 1 LV

_______________________________________________________

Во время вспышки Covid-19 необходимо обеспечить предоставление основных услуг населению, включая высокий уровень защиты здоровья людей и окружающей среды в сфере обращения с отходами.

Ответственное обращение с отходами граждан в это время имеет решающее значение.

 

Обращение с отходами в карантинных домашних хозяйствах:

 • Отходы, содержащие средства индивидуальной защиты (перчатки и маски) в таких домохозяйствах, помещаются в два тщательно связанных мешка.
 • Положите мешoк в контейнер для несортированных отходов. Его нельзя оставлять рядом с контейнерoм или помещать в контейнер для разделеннoгo сбора отходов.
 • Утилизация несортированных бытовых отходов осуществляется по графику.
 • Тщательно обработайте руки дезинфицирующим средством сразу же после утилизации отходов!

Пункты pаздельннoгo сборa отходов и контейнеры pаздельннoгo сбора отходов:

Напоминaeм, что как и раньше только вторичные материалы, отмеченные на контейнере, могут быть утилизированы в контейнерaх pаздельнoгo сбора отходов. Oдноразовые салфетки, бумажные полотенца, пакеты, памперсы нельзя бросать в контейнеры pаздельнoгo сбора отходов.

Площади pаздельннoгo сборa отходов:

 • Как и раньше бутылки и банки из стекла, бумагу, картон, полимеры, ПЭТ и металлические бутылки можно размещать в контейнерах pаздельнoгo сбора на площади pаздельнoгo сборa отходов, с учётом расстояния 2 метров от менеджера площадки и других посетителей.
 • Прием крупных отходов, зеленых отходов, строительных отходов населению обеспечивается в соответствии с процедурой, установленной муниципалитетом или оператором.

Желаем всем крепкого здоровья и ответственного поведения!

________________________________________________________

During the outbreak of the “Covid-19” virus, it is necessary to ensure essential services to the public, which includes securing the protection of human health and the environment in the sphere of waste management.

Responsible waste management by all is crucial at this time.

 

Waste management in households with “Covid-19” positive people or people in mandatory quarantine:

 • Waste from these households, including used personal protective equipment (gloves and masks) is double-bagged and firmly closed.
 • The bag is discarded in the container with unsorted waste. Do not place the bag near the container or in the sorted waste container.
 • Unsorted household waste is collected according to schedule.
 • Thoroughly treat your hands with disinfectant immediately after disposal!

 

Sorted waste collection points and containers:

 

Note: As in the past, only those materials fit for recycling are to be deposited in the sorted waste containers as marked on the said container. Disposable wipes, paper towels, sanitary napkins and diapers are not to be disposed of in the sorted waste containers.

Sorted waste collection areas:

 • As in the past, glass bottles and jars, paper, cardboard, polymers, PET bottles and metal are to be deposited in the containers located in the sorted waste collection areas and in doing so keep a distance of 3 meters between you and the sorted waste collection area manager and other people.
 • Collection of large waste, green waste and construction waste is ensured in accordance with the procedure established in your area by the local municipality or operator.

Wishing everyone good health and responsible behaviour!

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933