Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Domes sēdē skatītie jautājumi

Vecumnieku novada Domes attālinātajā sēdē 27. maijā tika izskatīti 13 pamata darba kārtības jautājumi un 2 papildu darba kārtības jautājumi.

Sēdes sākumā Vecumnieku novada domes izpilddirektore Aiga Saldābola deputātiem ziņoja, ka Vecumniekos pabeigti darbi pie Jaunā ezera - nostiprināts dambis, kā arī izveidota un labiekārtota pastaigu taka. Visā novadā norit labiekārtošanas darbi: Stelpē pie estrādes, Bārbelē joprojām tiek strādāts pie Sēravota, Skaistkalnē – gan ciematā, gan Ānmēmeles muižas teritorijā, Kurmenē aktīvi tiek labiekārtota Kurmenes muižas parka teritorija. Tāpat, izpilddirektore ziņoja, ka uz Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja amatu bija pieteikušies septiņi pretendenti, no kuriem seši uzaicināti uz pārrunām. Novada bibliotēkas sākušas pieņemt apmeklētājus, drošības apsvērumu dēļ grāmatas tiek sešas dienas turētas citās telpās, pirms tās atkal nonāk lasītavu plauktos.

Izpilddirektores vietnieks Guntars Veismanis piebilda, ka ar 28. maiju sāksies darbi pie novada ceļu atputekļošanas.


Tiek atbalstīta Vecumnieku novada Domes Vecumnieku veselības centra vadītājas atbrīvošana no amata
Vecumnieku novada Dome lēmusi atbrīvot Vecumnieku veselības centra vadītāju Danuti Mazuri no vadītājas amata, pamatojoties uz D. Mazures iesniegumu. D. Mazure amata pienākumus pildīs līdz 2020. gada 7. jūnijam. Savukārt no 8. jūnija uz laiku līdz tiks izvēlēts jauns veselības centra vadītājs, tā pienākumus veiks Laimdota Berlinska.

Bez rezultāta noslēgusies pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 13-26, Vallē izsole
Tā kā uz pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 13 – 26, Vallē, Valles pagastā, Vecumnieku novadā, izsoli 2020. gada 15. maijā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks - pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 13 – 26, Vallē izsole atzīstama par nenotikušu.

Bauskas rajona lauku partnerības projektā «LEADER» piešķirts finansējums Sarkanās skolas teritorijas labiekārtošanai

Biedrība «Bauskas rajona lauku partnerība» atklāta projektu iesnieguma konkursu izsludināja 2019. gada 21. septembrī. «Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana» kārtas ietvaros Vecumnieku novada Dome iesniedza projekta iesniegumu «Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos». Projekts tika noraidīts publiskā finansējuma trūkuma dēļ. Projekta kopējās izmaksas tika plānotas EUR 94936,43 (tajā skaitā PVN 21%), savukārt sākotnējais publiskā finansējuma apmērs – 45 tūkstoši. 2020.gada maijā pašvaldība saņēma lēmumu par projekta vērtēšanas atjaunošanu. Tajā tiek minēts, ka projekta īstenošanai ir pieejams publiskais finansējums, kas sastāda EUR 38 071,05. Vecumnieku novada Dome lēmusi apstiprināt projekta «Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos» īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru sedzot no pašvaldības līdzekļiem.

Papildināti Vecumnieku novada domes 2019.gada 22.maija saistošie noteikumi Nr.5 «Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti»

Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanu Vecumnieku novadā regulē Vecumnieku novada Domes 2019.gada 22.maija saistošo noteikumu Nr.5 «Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti» 18.punkts «Bērna piedzimšanas pabalsti». Noteikumi par pabalsta saņemšanu un tā apmēra noteikšanu ietver šādus kritērijus:

1) pabalsta saņēmēju loku:
2) pabalsta apmēru atkarībā no vecāku deklarētās dzīvesvietas vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas;
3) pabalsta apmēru atkarībā no mātei piedzimušo bērnu skaita.

Noteikumu norma pilnībā attiecināma bērna piedzimšanai, ja viņam ir noteikti abi vecāki un tie reģistrēti bērna dzimšanas apliecībā. Savukārt gadījumos, ja bērnam nav nosakāms viens no vecākiem vai pabalstu tiesības saņemt ir aizbildnim, noteikumi precīzi nenosaka pabalsta apmēru, tādējādi pieļaujot (uzliekot) neskaidru tiesību normas piemērotāja interpretāciju.

Saistošie noteikumi papildināti ar šādiem apakšpunktiem:

«18.3. Ja bērnam ir reģistrēts tikai viens no vecākiem vai aizbildnis un viņa deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir:
18.3. 1. 145 euro par pirmo bērnu;
18.3. 2. 215 euro par otro bērnu;
18.3. 3. 360 euro par trešo un katru nākamo bērnu.»

Veikti grozījumi Vecumnieku novada Domes darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā

Grozījumi nepieciešami, lai izveidotu jaunas amata vietas nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Grozījumi paredz ar 2020. gada 1. jūniju izveidot septiņas jaunas amata vietas “Gadījumu darbu strādnieks”. Amata vietas tiek izveidotas uz trīs vasaras mēnešiem. Apstiprinātā amatalga mēnesī – 430 EUR, no šīs summas ieturot visus likumā noteiktos nodokļus.

Veikti grozījumi Vecumnieku novada pašvaldības budžetā 2020. gadam

Izdarīti grozījumi Vecumnieku novada Domes 2020. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Vecumnieku novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”. Grozījumi veikti galvenokārt, lai projektā «Iedzīvotāji veido savu vidi» katram projektam tiktu budžetā atvēlēta sava struktūrvienība. Šādi tas notiek katru gadu – tiek plānots kopējais projekta budžets un pēc tam tas tiek sadalīts.

Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka laika periodā no gada sākuma līdz 27.maijam Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā izpildīts par 37% no gada kopējā apjoma (plānoti 38%), dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemta 42% apmērā un līdz maija beigām vēl tiek gaidīti 12 400 EUR līdz plāna izpildei. Kopējos budžeta grozījumos ieņēmumi palielināti par 31 488 EUR, bet izdevumi palielināti par 53 433 EUR.

Kā atzina G.Skribāne – Domes sēdes dienā saņemta informācija, ka Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotie skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi 2020. gadā norisināsies divus mēnešus - no 1. jūlija līdz 31. augustam. Iepriekš pieņemtais lēmums pasākumus nerīkot atcelts, ņemot vērā COVID-19 situācijas stabilizēšanos. Nākamie budžeta grozījumi paredzami tad, kad būs zināms, cik skolēnu pašvaldība sadarbībā ar NVA nodarbinās.

Ilgi tika diskutēts par Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves projekta realizācijas modeli, galu galā neviens no piedāvātajiem diviem variantiem neguva deputātu balsu pārākumu, rezultātā atstājot jautājumu atkārtotai apspriešanai komiteju sēdēs.

Lai risinātu skolas telpu nepietiekamības problēmu, pašvaldība 2018. gadā izstrādāja Vecumnieku vidusskolas piebūves tehnisko projektu un veica publiskā iepirkuma procedūru par celtniecību. Projekta atbilstību valstī apstiprinātajiem kritērijiem izvērtēja un pozitīvu atzinumu sniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, savukārt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome (turpmāk – PAGKPP) pieņēma Vecumnieku novada pašvaldības pieteikumu Valsts kases aizdevuma saņemšanai. Diemžēl nepieciešamā finansējuma piešķiršana PAGKPP 2019. gadā netika izvērtēta un aizdevums netika piešķirts.

Sakarā ar finansējuma nepieejamību skolas piebūves būvniecības projekta īstenošanai, Vecumnieku novada Dome vairākkārt patstāvīgo komiteju sēdēs analizējusi dažādus iespējamos risinājumus. Kopumā izvērtējot četrus Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves realizācijas modeļus, divi tika nodoti tālākai balsošanai Domes sēdē.

1. versija:
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves projekta realizācija ar pašvaldības mantas (nekustamā īpašuma) nodošanu lietošanā skolas celtniecībai uz noteiktu laiku un nosacījumu, ka pēc līguma izbeigšanās nedzīvojamās būves un inženierbūves kļūst par zemes īpašnieka īpašumu.

2. versija:
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves projekta realizācija ar Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanas veidu.

27. maija sēdē neviens no variantiem neguva deputātu balsu vairākumu.

Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves projekta mērķis ir atrisināt vairākas problēmas pirmsskolas izglītības posmā un radīt drošu, mūsdienu prasībām atbilstīgu vidi vispārizglītojošā vidusskolā. Realizējot Vecumnieku vidusskolas pārbūves projektu, paredzēts atslogot 1981.gadā uzbūvēto pirmsskolas izglītības iestādi Kalna iela 13A Vecumniekos, kur pašlaik izglītību iegūst arī sākumskolas (1. – 4.klase) skolēni. Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, kas būvēta 240 vietām, pašlaik izglītību iegūst 321 izglītojamais, kas atbilstīgi Veselības inspekcijas 2017.gada atzinumiem ir pārāk liels izglītojamo skaits un nespēj izpildīt Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 19.punktā paredzētās prasības.

Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve kā prioritāri veicamais investīciju projekts izriet no Vecumnieku novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam un Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģijas 2019. – 2023.gadam. Pārbūves projekta realizācijai pašvaldības īpašumā nav citas infrastruktūras, kas būtu pielāgojama.

Tāpat Domes sēdē tika skatīti jautājumi par pašvaldības telpu nomas līgumu izbeigšanu, pabalsta piešķiršanu, zemes ierīcības projektu izstrādi, darbībām ar nekustamajiem īpašumiem un sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā. Deputāti lēma par ārkārtas sēdes sasaukšanu jūnija sākumā, lai balsotu par Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja kandidāta pieņemšanu amatā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933