Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti izglītības uzsākšanas atbalstam

Tuvojas septembra mēnesis un Vecumnieku novada domes Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) ļoti tic un cer, ka bērniem skolas gaitas 1.septembrī uzsāksies. Vecumnieku novada domē ir spēkā saistošie noteikumi Nr.5 “Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, kur Sociālajam dienestam ir deleģēts veikt administratīvās darbības, lai varētu saņemt konkrētos pabalstus.

Brīvprātīgās iniciatīvas ir tie pabalsta veidi mērķa grupām, kuras pašvaldība izvirzījusi, kā prioritāti, kuras nepieciešams atbalstīt. Brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti tiek izdoti pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.”
Ievērojot to, ka tuvojas mācību gada sākums, gribam atgādināt, ka saistošie noteikumi, kuri spēkā no 2019.gada 22.maija Nr.5 “Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” 14.punkts paredz pabalstu izglītības uzsākšanas atbalstam, kas nosaka, ka “tiesības saņemt pabalstu ir personai, uzsākot mācības sākumskolas 1.klasē. Pabalsta apmērs ir 50 euro. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā no 1.septembra līdz 31.oktobrim.” (docIesnieguma veidlapa)
Iepriekš minēto saistošo noteikumu 15.punkts paredz pabalstu izglītības ieguves atbalstam un “tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā esošam bērnam, kuram ar Vecumnieku novada bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, kā arī trūcīgai vai maznodrošinātai personai līdz 24 gadu vecumam, uzsākot mācību gadu vispārizglītojošā vai profesionālā izglītības iestādē pilna laika klātienes apmācību veidā. Pabalsta apmērs ir 50 euro mācību gadā. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim.” (docxIesnieguma veidlapa)
Sociālais dienests aicina vecākus un aizbildņus vērsties pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldēs vai Vecumnieku pagasta Sociālajā dienestā ar iesniegumu, lai varētu izmaksāt pabalstu, bērnam uzsākot mācības 1.klasē, aizbildnībā esošajiem bērniem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

 

Sociālā dienesta vadītāja
I.Jankeviča
63976733

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933