Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sociālā dienesta darba ikdiena ir ļoti aktīva un rosīga

Vasara ir pagājusi, aiz loga vērojama rudens tuvošanās, bērni apmeklēt skolu klātienē un Sociālais dienests turpina aktīvi strādāt, neskatoties uz gadalaiku maiņu.

 

 1. Ir saņemti un apstrādāti iesniegumi izglītības uzsākšanas atbalstam, uzsākot mācības sākumskolas 1.klasē. Šogad mācības 1.klasē Vecumnieku novadā ir uzsākuši 76 bērni. Iesniegumus uz doto brīdi ir iesnieguši 65 vecāki. Informējam, ka iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu likumiskie pārstāvji var iesniegt līdz šā gada 31.oktobrim.
 2. Sociālais dienests turpina realizēt projektu ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (Nr. 9.2.2.1./15/I/001). Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts un tas ietver sekojošas aktivitātes:
  • bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bezmaksas saņemt “Atelpas brīža” pakalpojumu - bērna līdz 17 gadu vecumam(ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja un aprūpes pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izstrādāts individuālais atbalsta plāns, 100 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem izstrādāts individuālais atbalsta plāns, likumiskajiem pārstāvjiem ne vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā. 2020.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojums sniegts 15 bērniem, kur izmantoti tādi sociālie pakalpojumi kā fizioterapeits, ergoterapeits, individuālās psihologa konsultācijas. Bērnu likumiskie pārstāvji ir izmantojuši fizioterapeita pakalpojumu, individuālās psihologa konsultācijas, kā arī izglītojošo atbalsta grupa, kuru vadīja psihologs.
  • personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, ir iespēja nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu. Aprūpes mājās pakalpojums uz šo brīdi tiek nodrošināts sešām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.
  Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt individuālās konsultācijas pie speciālista, kurš norādīts atbalsta plānā.
 3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā tiek gatavoti būtiski grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kur tiek mainīti terminu skaidrojumi, sociālās palīdzības mērķa skaidrojums, minimālā ienākumu sliekšņa palielināšana sociālās palīdzības sniegšanai, kas jau tagad iezīmē būtisku sociālā darba apjoma palielināšanos, finanšu pārdalīšanu sociālās palīdzības jomā. Likuma grozījumiem jāstājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. Par konkrētām izmaiņām likumā informēsim kādā no turpmākajiem izdevumiem. 
 4. 01.08.2020. stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumiem Nr.161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”, kur 9.1 punkts nosaka, ka informāciju par to, vai ir pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu, policijas darbinieks nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā nosūta tam pašvaldības sociālajam dienestam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā ir pienākums izvērtēt personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēt attiecīgo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
  Grozījumi Ministru kabineta noteikumos uzliek papildus pienākumus Sociālajam dienestam, kā rezultātā palielinās darba apjoms. No septembra sākuma jau saņemti 10 šādi policijas ziņojumi.
 5. Notiek ļoti aktīvi celtniecības darbi pie Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra izveides Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā, tā saucamajā Sarkanajā skolā. Pateicoties dažādu struktūrfondu atbalstam pašlaik tiek realizēti trīs projekti: 1.kārta tiek īstenota ERAF projekta “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros. Būvdarbu līguma izpildes termiņš 2021.gada jūlijs. 2.kārta tiek īstenota LAT – LIT pārrobežu sadarbības programmā, projekta “Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana” ietvaros. Projektā, bez būvdarbiem, paredzētas arī citas aktivitātes – nometne bērniem, sociālo darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņa.
  3.kārta tiek īstenota LEADER programmas ietvaros. Projekta “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos”.

 

Sociālā dienesta vadītāja
I.Jankeviča

 

                                     

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933