Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pētermuižas skola” izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020. gada 19. oktobrī plkst.10 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Pētermuižas skola”, Valles pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Īpašuma sastāvu veido zemes vienība 1.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32900020046 un divas būves ar kadastra apzīmējumiem 32900020046001 (platība 1171.6 m2) un 32900020046002 (platība 33.8 m2).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 12.40 līdz 14.00, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 26668961 (Iveta Radziņa).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 12.40 līdz 14.00 Reģistrācija tiek izbeigta 19.oktobrī plkst. 9.30.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 3000 EUR. Izsoles solis – 200 EUR. Nodrošinājums - 300 EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2020. gada 1. novembrim.

docxIZSOLES NOTEIKUMI

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933