Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 13 - 26 izsole

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020.gada 8.decembrī plkst.15 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 13 – 26, Vallē, Valles pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Īpašuma sastāvu veido dzīvoklis Nr.26, 586/21888 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 32900080241001) un 586/21888 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 32900080241). Daudzdzīvokļu mājai Liepu ielā 13, Vallē, veikta energoefektivitātes paaugstināšana. Kredītmaksājums par mājas siltināšanu, atjaunošanu 1.09 EUR/m2 (līdz 2039.gada 15.maijam).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29489385 (Ziedonis Jankužs).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00 Reģistrācija tiek izbeigta 8.decembrī plkst. 9.30. Lūdzam iepriekš pieteikties zvanot uz telefona numuru 63960526 vai rakstot uz .

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 4000 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums – 400 EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak-sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2020.gada 21.decembrim.

IZSOLES NOTEIKUMI

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933