Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Paziņojums par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu

Bauskas novada pašvaldība uzsāk jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādi. Vecumnieku novada Dome 2020.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu “Par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (prot.Nr.18, 5.§).

Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde tiks uzsākta laika posmā no 2020.gada novembra līdz 2021.gada novembrim.

MĒRĶIS

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva un Bauskas novada attīstības programmu 2021. – 2027.gadam, kurā ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un īstenošanas uzraudzības kārtība.

Pamatojoties uz to, ka Vecumnieku novada attīstības programma 2020.-2026.gadam ir spēkā esoša, kas ar Domes lēmumu tika apstiprināta 2020.gada 26.februārī (prot.Nr.3, 24.§), tā tiks integrēta Bauskas novada attīstības programmā 2021.-2027.gadam.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS

Aicinām iedzīvotājus un visus interesentus izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

  1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam nākotnes redzējumu;
  2. Piedalīšanās Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam sabiedriskās apspriešanas pasākumos, tai skaitā sanāksmēs.

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA

Lūdzam sniegt priekšlikumus līdz 2021.gada 28.februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi vai rakstiski, adresējot Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

PRECIZĒTA INFORMĀCIJA

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Bauskas novada pašvaldības mājaslapā http://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/publiska-apspriesana un nosūtīta uz sabiedrības līdzdalības pārstāvja norādīto e-pastu.

APSPRIEŠANA

Jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.– 2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks saskaņā ar laika grafiku (Stratēģija - plānots 2021. gada jūnijs, Programma - 2021. gada jūlijs).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone (, tālrunis +371 20213021).

Sagatavoja:
Bauskas novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone

Vecumnieku novada attīstības
plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja Dace Šileika

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933