Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par traktora MTZ-50 atsavināšanu

Vecumnieku novada dome rīko kustamās mantas – traktora MTZ-50 (valsts reģistrācijas Nr. T7132LC) – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu – 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.

Informācija par atsavināmo mantu:
transportlīdzeklis – nosaukums, marka – traktors MTZ- 50:
valsts reģistrācijas numurs – T7132LC;
izlaiduma gads – 1978;
rūpnīcas numurs – 200540;
krāsa – zila.

Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).

Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2020.gada 23.novembrim, vienā no šādiem veidiem:
1) klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz plkst.14 (pārtraukums no plkst.12 līdz 13). Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot uz telefona numuru 63960526 vai rakstot uz .
2) nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
3) nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: .

Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 250 EUR, kas ar norādi: „Mantas pirkuma nodrošinājums”, jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā:
Vecumnieku novada dome,
reģistrācijas Nr.90009115957,
bankas konts Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank”, kods: HABALV22.

Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas un nodrošinājuma nauda ir saņemti iestādē līdz 2020.gada 23.novembrim.

Ja noteiktajā termiņā būs pieteikušies un iemaksājuši nodrošinājuma naudu vairāki pretendenti, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisija starp tiem, saskaņā ar Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (traktora MTZ-50) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, rīkos mutisku izsoli ar augšupejošu soli 200 EUR apmērā.

Pielikumā:
1) Pieteikums dalībai mantas – traktora MTZ-50 atsavināšanā;
2) Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (traktora MTZ-50) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi.

docxNOTEIKUMI

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933