Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sociālā dienesta darba ikdiena ir ļoti aktīva un rosīga

2020.gads viennozīmīgi paies zem “Covid-19” vīrusa zīmes, kur sākot jau no 2020. gada 13.marta tika izsludināta ārkārtas situācija, kas mums visiem bija jauns izaicinājums ar daudziem nezināmajiem, neizpratni un jautājumiem. Sociālā dienesta darba ikdiena kļuva vēl aktīvāka un rosīgāka, neraugoties uz to, ka nācās strādāt aiz slēgtām durvīm. Kādam varēja šķist, ka ikdienas Sociālā dienesta darbība ir apstājusies, bet gluži pretēji, darbinieki strādā pastiprinātas slodzes apstākļos, ievērojot visus piesardzības un aizsardzības pasākumus. Sociālais dienests visu izsludināto ārkārtējās situācijas laiku ir strādājis intensīvā režīmā, pieņemot un apstrādājot personu iesniegumus pārtikas pakām un pārtikas taloniem, izdalījis pārtikas pakas un daudzkārt lietojamās sejas maskas trūcīgām un maznodrošinātām personā. Sociālais dienests nepārstāja veikt tiešos darba pienākumus, saistībā ar sociālo darbu (sarunas ar klientiem, apsekošanas, sociālo rehabilitācijas plānu sastādīšana, sociālās palīdzības sniegšana u.c. pienākumi).

Iesniegumi par pārtikas pakām un pārtikas taloniem tika iesūtīti elektroniski, gan ievietoti pastkastītēs, kuras bija novietotas pie Sociālā dienesta durvīm vai pagastu pārvaldēs. Kopumā pirmajā ārkārtas situācijas periodā tika izdalītas 1295 pārtikas pakas un 3152 pārtikas taloni.

Vasaras periods ienesa nelielu atvieglojuma darba procesā, bet tas izrādās nebija uz ilgu laiku. Sākoties otrajam “Covid-19” vilnim un izsludinātajai ārkārtējai situācijai un attālinātajam mācību procesam, darba apjoms pieauga ļoti būtiski. Nācās administrēt pārtikas paku un pārtikas talonu izdali, tām skolām un klasēm, kurās notika attālinātais mācību process. Laika periodā no 26.10.2020. līdz 18.12.2020. tika izdalīti 2966 pārtikas taloni un 155 pārtikas pakas. Strādājot šajos pastiprinātas spriedzes apstākļos, darba apjoma palielināšanās laikā, nācās konstatēt, ka:

  • Iedzīvotāji reti apmeklē Vecumnieku novada mājas lapu, kurā ievietota informācija par jaunākajām aktualitātēm;
  • Izglītojamo vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji neseko līdzi informācijai e-klasē, kurā tika ievietota informācija par pārtikas paku un pārtikas talonu izdali;
  • Daži izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji izrādīja savu neapmierinātību un neiecietību par iesnieguma rakstīšanu, pārtikas paku un pārtikas talonu izdales kārtību.

Pārtikas talonu izdale bērniem, kuri mācās attālināti ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, kura turpināsies arī šajā mācību pusgadā, aicinu sekot līdzi informācijai mājas lapā www.vecumnieki.lv vai e-klasē.

2021.gada 1.janvārī spēkā stājušies jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Noteikumi nosaka: mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību; garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai, kā arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību. Ar šo gadu palielinās trūcīgas personas ienākumu līmenis: 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībai. Garantētā minimālā ienākumu līmenis: 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Pamatojoties uz Labklājības ministrijas izstrādātajām sociālās palīdzības pārejas perioda vadlīnijām, kas nosaka, ka “no 2021.gada janvāra līdz martam pašvaldības Sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt dzīvokļa pabalstu atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam tiesiskajam regulējumam par dzīvokļa pabalstu, kas bija spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. Jauno mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas algoritmu šobrīd likuma redakcija paredz piemērot no 2021.gada 1.aprīļa. Labklājības ministrija sniegs priekšlikumu grozījumiem likumā pārcelt spēkā stāšanās termiņu no 2021.gada 1.jūlija”.

Ministru kabineta noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosaka visus iesniedzamos dokumentus Sociālajam dienestam, lai varētu novērtēt personas materiālo stāvokli. Iepriekš minēto noteikumu 2.4.apakšpunkts turpina paredzēt, ka jāiesniedz “visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem”. Bieži nākas secināt, ka šī likuma norma sagādā vislielākās problēmas, kā arī mūsu virzienā raidītus negatīvus komentārus. Vēlreiz vēlos atgādināt, ka Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti neizdod likumus, bet pilda tos un piemēro tos savā ikdienas darbā, kā to nosaka viņu profesionālie uzdevumi.

Turpinās arī krīzes pabalsta saņemšanas iespējas tām personām, kurām “Covid-19” izraisīto apstākļu dēļ ir samazinājušies mājsaimniecības ienākumi. Pabalsta saņemšanai personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar pievienotiem situāciju pamatojošiem dokumentiem. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.vecumnieki.lv, sadaļā Sociālais dienests - dokumenti.

Izmantojot iespēju gribu pateikt paldies ikvienam darbiniekam Sociālajā dienestā, kas ārkārtas situācija laikā aktīvi piedalījās papildus pienākumu veikšanā, kā arī ikvienam darbiniekam, gan skolās, gan pagastu pārvaldēs, kurš piedalījās pārtikas paku un pārtikas talonu izdalē!!

Sociālā dienesta vadītāja
I.Jankeviča

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933