Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Palielināts budžets sociālajai aizsardzībai

Vecumnieku novada Dome 27.janvārī apstiprināja budžetu 2021.gadam, kura ietvaros tika palielināts budžets sociālajai aizsardzībai. Budžeta palielinājums saistīts ar to, ka 2021.gada 1.janvārī spēkā stājušies jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Ar šo gadu palielinās trūcīgas personas ienākumu līmenis: 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībai. Garantētā minimālā ienākumu līmenis: 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Otra lielākā pozīcija, kur bija nepieciešams palielinājums budžetā ir saistīts ar to, ka veikti grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kas nosaka izmaksu palielināšanos patstāvīgas dzīves uzsākšanai bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās no 128,06 euro uz 218 euro un personām ar invaliditāti 327 euro, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās no 250 euro uz 820,05 euro., kā arī pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās turpina sekmīgi mācīties no 64,03 euro uz 109 euro un personām ar invaliditāti 163 euro.

Budžeta palielinājumu radīs arī situācija, ka mainās maznodrošinātas mājsaimniecības statusa ienākumu līmenis. Domes sēdē tika apstiprināti grozījumi Vecumnieku novada domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”, kas paredz, ka Vecumnieku novadā maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiek noteikts mājsaimniecībām, kuru ienākumu slieksnis pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 327 euro un pārējām personām mājsaimniecībā 229 euro. Personas, kurām ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir tiesīgas pretendēt uz saistošajiem noteikumos noteiktajiem pabalstiem.

Sociālais dienests informē, ka ir iespējams iesniegt iesniegumu krīzes pabalstam. Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ārkārtējo situāciju tai ir iestājušies apstākļi, kur tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies. Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 37.punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā. Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā, no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Piemēri situācijām, kad personai ir iestājušies apstākļi, kur tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies:

  1. persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, patentmaksas maksātāji, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu vai ienākumus no īpašuma ārvalstīs, u.c.);
  2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
  3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 39. punktu, kurš nosaka, ka ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 EUR mēnesī katram bērnam un valsts to pašvaldībai kompensē 100 procentu apmērā.

Sociālajam dienestam, lai pieņemtu lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu, ir jāievāc pierādījumi, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, un jāveic lietderības apsvērumi. Saskaņā ar Administratīvā procesa 66.panta (“Lietderības apsvērumu saturs”) pirmo daļu, apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestāde lemj:

  1. par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku(leģitīmu)mērķi;
  2. par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai;
  3. par administratīvā akta vajadzību, tas ir, par to, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo administratīvā procesa dalībnieka tiesības vai tiesiskās intereses;
  4. par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Sociālais dienests turpina administrēt pārtikas paku un pārtikas talonu izdali. Nākošais periods par kuru tiks izdalītas pārtikas taloni ir 08.02.2021. līdz 05.03.2021. Pārtikas pakas un pārtikas taloni, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 23.12.2020. sēde lēmumu Nr.1-4/2020/501(protokols Nr.21, 20 §) pienākas, ja ar Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vai izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, vai citos normatīvajos aktos noteikta attālināta apmācība:

  • Vecumnieku novada Domes dibinātajās izglītības iestādēs 1.-4.klašu izglītojamajiem neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.
  • Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem izglītojamiem no pusotra gada līdz sešu gadu vecumam(ja apgūst pirmskolas izglītību klātienē) un klātienes mācību programmu apgūstošiem izglītojamiem no 5.klases līdz 19 gadu vecumam(neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas un vietas).
  • Pārtikas paku un pārtikas talonu summa dienā ir 1,50 euro.

Sociālais dienests aicina sekot līdzi informācijai mājas lapā www.vecumnieki.lv, Facebook un e-klasē par pārtikas talonu un pārtikas izdales laikiem un vietām.

 

Ina Jankeviča
Sociālā dienesta vadītāja

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933