Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Par Sociālā dienesta darbību 2020.gadā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 6.punkts noteic, ka pašvaldības Sociālā dienesta uzdevums ir “administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai”, tādēļ Sociālais dienests sniedz informāciju par budžeta līdzekļu izlietojumu un darbību 2020.gadā.

Sociālā palīdzība tiek sniegta, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Vecumnieku novada Domē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. Sociālajai aizsardzībai, kas ir naudas un materiālais atbalsts, kopā 2020.gadā izlietoti 88159 euro, kas ir par 4107 euro vairāk nekā 2019.gadā. Vislielākais budžeta izlietojums novirzīts sociālajām garantijām, kuras ietver sevī bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstu, kur izlietoti 48365 euro, kas ir par 1799 euro mazāk nekā 2019.gadā. Pabalsta samazinājums saistīts ar to, ka vairāki bez vecāku gādības palikušie bērni sasnieguši pilngadību. Šis pabalsts ir atbalsts bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs un kuri turpina sekmīgi mācīties pēc pilngadības sasniegšanas. 2020.gadā audžuģimenēs uzturējās 17 novada bērnu, kuru uzturam, higiēnas precēm un mīkstajam inventāram izmaksāti 13783 euro, jo katram bērnam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60% no valstī noteiktās minimālās algas, t.i., 258 euro mēnesī 2020.gadā. Savukārt pabalstos bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi turpina mācības, izmaksāti 6868 euro, katram bērnam maksājot 64.03 euro mēnesī, pavisam kopā tādi ir 10 bērni. Bez vecāku gādības palikušie bērni, kad sasniedz pilngadību, ir tiesīgi saņemt dzīvokļa pabalstu, kas sevī ietver dzīvojamās telpas īres maksājumus līdz 50 euro mēnesī un izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem līdz 50 euro mēnesī. Šādam mērķim izlietoti 3655 euro, kuru saņēmušas 6 personas.

Otra lielākā pozīcija, kur tiek izlietoti budžeta līdzekļi, ir dzīvokļa pabalsts – 28823 euro, kas ir par 518 euro mazāks nekā 2019.gadā. 2020.gadā šo pabalstu ir pieprasījušas 183 ģimenes jeb 295 personas. Dzīvokļa pabalsts ir paredzēts trūcīgām (185.00 euro gadā) vai maznodrošinātām (111 euro gadā) ģimenēm vai personām. Šis pabalsts paredzēts kurināmā iegādei, kur izlietoti 25489 euro, vai komunālo pakalpojumu atmaksai tām personām, kurām ir komunālie maksājumi, – izlietoti 3334 euro budžeta līdzekļu.

Pabalsts krīzes situācijā tiek izmaksāts, ja ir gadījumi, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. To piešķir, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās algas apjomu. 2020.gadā šim nolūkam netika izlietots pabalsts krīzes situācijā. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, sākot ar 2020.gada martu, tika papildināti saistošie noteikumi par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 radītajām sekām, kas noteica, ka pabalstu krīzes situācijā, kurā persona nokļuvusi ar Covid-19 izplatības ierobežošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem apstākļiem un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, piešķir līdz 80 euro mēnesī. Šis pabalsts tika izmaksāts 6194 euro apmērā 9 ģimenēm jeb 24 personām.

2020.gadā GMI (garantētā minimālā ienākumu) līmeņa pabalsta nodrošināšanai, kas ir pabalsts personām ar viszemākajiem ienākumiem, un, lai to saņemtu, ir jāveic līdzdarbības pienākumi, tērēti 837 euro. Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas 5 personas.

No pašvaldības budžeta, izvērtējot personas ienākumus, tiek maksāts pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, zobu ārstēšanai un protezēšanai, briļļu iegādei u.c. izdevumu apmaksai), kur iztērēti 3940 euro, kas ir par 530 euro vairāk nekā 2019.gadā. Atbalsts ir sniegts 50 personām.
Pašvaldība no budžeta līdzekļiem vēl maksā pabalstus, kas ir pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”. 2020.gadā šim mērķim izlietoti 148990 euro, kas ir par 101236 euro vairāk nekā 2019.gadā.

Visvairāk budžeta līdzekļi tērēti bērna piedzimšanas pabalstam – 14730 euro, kuru kopš 01.10.2019. administrē Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa. 2020.gadā Vecumnieku novadā dzimuši 73 bērni, kas ir par 3 bērniem vairāk nekā 2019.gadā.

68 politiski represētām personām izmaksāti 6800 euro, tas ir par 400 euro mazāk nekā 2019.gadā, jo samazinājies politiski represēto personu skaits par 4 personām.

Apbedīšanas pabalstam izlietoti 6479 euro. Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts gadījumos, kad mirušajai personai nepienākas pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai arī pabalsts ir mazāks par valstī noteikto minimālo algu, t.i., 430 euro 2020.gadā, tad tiek piemaksāta starpība līdz minētajai summai. 2020.gadā novadā mirušas 124 personas, kas ir par 15 personām mazāk nekā 2019.gadā.

Vēl no pašvaldības budžeta liela daļa līdzekļu – 45815 euro – tika izlietoti samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā esošajiem bērniem, kur 3 bērni uzturējās “Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijā”, maksājot par katru bērnu 740 euro mēnesī, un 3 bērni Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Ziemeļi”, kur vidēji katra bērna uzturēšanās mēnesī izmaksāja 1203 euro, atkarībā no dienu skaita mēnesī, jo izmaksas katram bērnam bija 40.11 euro diennaktī.

Sociālā dienesta speciālisti sniedz ne tikai sociālo palīdzību, bet organizē vai administrē sociālos pakalpojumus. Sociālie pakalpojumi ietver sevī sociālo darbu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 56308 euro, kas ir par 1700 euro vairāk nekā 2019.gadā. Šo pakalpojumu nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Pērn aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 25 Vecumnieku novada iedzīvotāji. Ar katru gadu pieaug nepieciešamība pēc aprūpes mājās pakalpojuma. Pieaugums skaidrojams ar to, ka arvien vairāk šo pakalpojumu sāk izmantot Vecumnieku novada ļaudis, kuriem pēc Sociālā dienesta izvērtējuma nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums. Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu Nr.2 “Par Vecumnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” 31.4.apakšpunkts paredz, ka personas, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu un kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums, to var saņemt par brīvu. Pašvaldība neapmaksā aprūpes mājās pakalpojumu 24 stundas diennaktī (tad nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums – pansionāts), bet, ņemot vērā aprūpes līmeni, var tikt apmaksātas 4, 6 vai 12 stundas nedēļā.

2020.gadā 16 personas ir ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Vecumnieku novada pensionāri un personas ar invaliditāti tiek ievietoti pansionātā “Atvasara”. Arvien biežāk iezīmējas tendence, ka bērni neveic vecāku aprūpi. Viens no iemesliem ir tas, ka bērni izbraukuši uz ārzemēm un vecākiem, sasniedzot noteiktu vecumu, kad vairs nav spējīgi par sevi parūpēties, ārzemēs dzīvojošie bērni nenodrošina šo aprūpi. Ir gadījumi, kad vecāki par bērniem nav rūpējušies un tagad bērni arī vecākus nevēlas aprūpēt.

Sociālais dienests turpina administrēt asistenta pakalpojumus pašvaldībā, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”. Noteikumi nosaka, ka asistenta pakalpojumu var saņemt pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šo pakalpojumu izmantoja 19 novada iedzīvotāji.

Sociālie darbinieki turpina aizpildīt personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketu, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai pie īpašas kopšanas pabalsta. 2020.gadā aizpildītas 34 anketas. Tas ir ļoti darbietilpīgs un atbildīgs process, jo iedzīvotājiem pēc VDEĀVK izvērtēšanas tiek dota iespēja saņemt īpašas kopšanas pabalstu.

Sociālais dienests administrē arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem darba spējas vecumā, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 2020. gadā tika noformēti 5 iesniegumi, kuri nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, kura pēc dokumentu izskatīšanas pieņem lēmumu par uzņemšanu rindā sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka uz pakalpojumu nākas gaidīt gadu vai pat ilgāk.

2020.gadā Sociālais dienests ir veicis 2689 darbības, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu novada iedzīvotājiem. 2020.gadā ir pieņemti 1056 lēmumi, kur aiz katra no tiem stāv klients ar savām vajadzībām, problēmām un gaidām. Sociālais darbinieks mēģina rast risinājumu problēmai, sniedz sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus. Ir veiktas 309 apsekošanas klientu dzīvesvietā, kas ir par 361 reizi mazāk nekā 2019.gadā. Apsekošanas reižu skaits samazinājies sakarā ar valstī noteiktiem ierobežojumiem ārkārtas situācijas laikā Covid-19 vīrusa izplatības dēļ. Tas nenozīmē, ka sociālie darbinieki neveica konkrētās darbības ģimenes situācijas uzlabošanai, bet šajā laikā vairāk kontaktējās ar klientu pa telefonu, attālināti. Apsekošanas tika veiktas, lai noskaidrotu uz vietas esošo situāciju par nepieciešamību piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 7.punkts. Apsekošana tika veikta ģimenēs, par kurām tiek sniegta informācija un kuras atrodas Sociālā dienesta redzeslokā, lai izvērtētu apstākļus, kādi ir radīti bērna augšanai un attīstībai. Informējam, ka Sociālais dienests apsekošanu var veikt, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta otro daļu, kurā teikts: “Ja pašvaldība no fiziskajām personām vai institūcijām saņēmusi informāciju par personu, kurai varētu būt nepieciešams sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojums vai sociālā palīdzība, pašvaldībai ir pienākums likumā “Par sociālo drošību" noteiktajā kārtībā pārbaudīt saņemto informāciju, izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēt šo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi vai sociālā palīdzība saņemama.” Latvijas Republikas Satversmes 96.punkts paredz, ka “ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību”, līdz ar to apmeklēt jebkuru iedzīvotāju, par kuru nav sniegta informācija, Sociālajam dienestam neļauj gan Satversme, gan sociālā darbinieka ētika.

2020.gadā novadā bija 51 riska ģimene, kurām bija jāpievērš īpaša uzmanība, jāvērtē riski, jāsastāda rehabilitācijas plāni, lai radītu bērnu augšanai un attīstībai labvēlīgus apstākļus, mācītu viņiem prasmes, iemaņas un vienkārši mīlestību pret saviem bērniem un tuvākajiem. Pateicoties Vecumnieku novada Domes atbalstam, Sociālajam dienestam 2020.gadam tika piešķirti papildu līdzekļi 61275,51 euro apmērā sadarbības līguma noslēgšanai ar biedrību “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” par sociālās rehabilitācijas programmu augsta un vidēja riska ģimenēm ar bērniem un ģimenēm ar bērniem, uz kuriem attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pants. “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai” tika nodotas 15 augsta un vidēja riska ģimenes ar bērniem un 5 ģimenes ar bērniem, uz kurām attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pants. Pakalpojuma ietvaros ģimenēm tika nodrošināts sociālā darbinieka, psihologa, bērnu psihiatra, pieaugušo psihiatra, narkologa, ģimenes asistenta u.c. speciālistu pakalpojumi atbilstoši katras ģimenes vajadzībām. Pateicoties “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas” pieaicināto speciālistu konsultācijām, vairākās ģimenēs tika atrisinātas sociālās problēmas, notika ģimenes atveseļošanas process. Kopumā pakalpojumu saņēma 30 ģimenes, jo vairākas ģimenes, saņemot nepieciešamos pakalpojumus, speciālistu konsultācijas, nonāca atpakaļ pie pašvaldības sociālā darbinieka. Līguma termiņš beidzās 2020.gada 31.decembrī. Aktivitātes un konsultāciju skaitu ietekmēja valstī izsludinātā ārkārtas situācija, bet Sociālais dienests secina, ka sadarbība kopumā bija veiksmīga.

Sociālajā dienestā pastāvīgi notiek konsultācijas, apsekošanas, starpprofesionāļu tikšanās. 2020.gadā bija 16 starpprofesionāļu sēdes. Tās ir Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Valsts policijas, izglītības iestāžu, pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļas, psihologa tikšanās reizes, kad tiek runāts un spriests par kādu konkrētu sociālo gadījumu un katrai institūcijai tiek izvirzīti konkrēti uzdevumi, lai varētu atrisināt radušos situāciju.

Vecumnieku novada pašvaldība 26.01.2016. noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanu, kur aktīva dalība tiek deleģēta Sociālajam dienestam. Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts. Šobrīd pieejamās aktivitātes: bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bez maksas saņemt “Atelpas brīža” pakalpojumu (bērna līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja) un aprūpes pakalpojumu (bērna līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) aprūpei un uzraudzībai līdz 50 h nedēļā bērna dzīvesvietā un bērnam līdz 17 gadu vecumam 10 h). Mūsu novadā aprūpes pakalpojumu saņēma 3 ģimenes. Projekta ietvaros var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 100 reizes bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, un 20 reizes sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt viņu vecāki. 2020.gadā saņemti 18 iesniegumi no bērnu likumiskajiem pārstāvjiem par pakalpojuma piešķiršanu bērnam un 10 iesniegumi par sociālo rehabilitāciju likumiskajam pārstāvim. 5 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņem aprūpes mājās pakalpojumu, kuru nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

2020.gadā uzsākās būvniecības darbi pie Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveides Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā, tā saucamajā Sarkanajā skolā. Pateicoties dažādu struktūrfondu atbalstam, tiek realizēti trīs projekti: 1.kārta tiek īstenota ERAF projekta “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros; 2.kārta tiek īstenota LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmā, projekta “Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana” ietvaros. Projektā bez būvdarbiem paredzētas arī citas aktivitātes: nometne bērniem, sociālo darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņa. 3.kārta tiek īstenota LEADER programmas ietvaros, projekta “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos”.

Sociālā dienesta administratīvo slogu palielināja 2020.gada 12.martā Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību. Ievērojot šo situāciju, Vecumnieku novada Dome 2020.gada 6.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 1-4/2020/147 un 2020.gada 15.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 1-4/2020/149 par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā, kur viens no punktiem lemjošajā daļā noteica, ka pārtikas produktu talonu vai pārtikas paku saņemšanai izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam. Laika periodā no 01.04.2020. līdz 29.05.2020. tika izdalītas 1695 pārtikas pakas trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ar pakas vērtību 2.00 euro mācību dienā. Par laika periodu no 14.04.2020. līdz 29.05.2020. izdalīti 3158 pārtikas taloni. Produktu iegādes talona vērtība bija 1.00 euro mācību dienā.

No 2020. gada 9. novembra visā valsts teritorijā atkārtoti tika izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību. Vecumnieku novada Domē 2020.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 1-4/2020/420 un 2020.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu Nr.1-4/2020/501 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā”, Sociālajam dienestam atkārtoti tika deleģēts veikt administratīvo darbu saistībā ar izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu. Pārtikas paku un pārtikas talonu summa tika noteikta 1.50 euro dienā. Pārtikas pakas varēja saņemt izglītojamie no 1. līdz 4.klasei neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, ja apmeklēja Vecumnieku novada Domes dibināto izglītības iestādi. Pārtikas talonus bija iespēja saņemt Vecumnieku novadā deklarētajiem bērniem no pusotra līdz sešu gadu vecumam, ja apgūst pirmsskolas izglītību klātienē, un no 5.klases līdz 19 gadu vecumam neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves formas un vietas. Laika periodā līdz 31.12.2020. tika izdalītas 155 pārtikas pakas un 2962 pārtikas taloni. Jāuzsver, ka laikā, kad daudzas iestādes tika slēgtas, apmeklētājus pieņēma tikai atsevišķos gadījumos, Sociālais dienests ik pēc divām nedēļām organizēja, administrēja un izdalīja pārtikas talonus un pieņēma novada iedzīvotājus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai.

2020.gads iezīmējās ar spēju pārorganizēties, pieņemt lēmumus un turpināt veikt sociālo darbu neatkarīgi no valstī izsludinātās ārkārtas situācijas. Sociālo darbinieku galvenais pienākums bija nezaudēt cilvēcību šajā saspringtajā un noslogotajā darbā, kā arī turpināt veikt sociālā darba uzdevumus un pildīt nepieciešamās darbības, lai palīdzētu klientiem atpazīt radušās problēmas un meklēt risinājumus to novēršanai.

 

Cerot uz savstarpējo cieņu un veselību nākotnē!
Sociālā dienesta vadītāja
I.Jankeviča

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933