Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2021.gada 12.maijā plkst.11 Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, tiešsaistē notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Raitas”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Īpašuma sastāvu veido viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32620070163 8.9 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29188880 (Jānis Sils).

Izsoles dalībniekus reģistrē:

  1. klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz plkst.14 (pārtraukums no plkst.12 līdz 12.40), iepriekš piesakoties, zvanot uz telefona numuru 63960526 vai rakstot uz .;
  2. nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3933;
  3. nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: .

Izsoles dalībniekus reģistrē pēc pirmās sludinājuma publikācijas dienas līdz 2021.gada 12.maija plkst.10.30.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 14800 EUR. Izsoles solis – 1000 EUR. Nodrošinājums - 1480 EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie­skaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2021.gada 25.maijam.

Izsoles noteikumi

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933