Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Domes sēdē skatītie jautājumi

Vecumnieku novada Domes attālinātajā sēdē 28. aprīlī tika izskatīti 24 pamata darba kārtības jautājumi un trīs papildu darba kārtības jautājumi.

Pašvaldības administrācijas informācija

Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektore Aiga Saldābola deputātus informēja par aktualitātēm kopš iepriekšējā mēneša domes sēdes.

Noslēgumam tuvojas četru mācību klašu remonts Skaistkalnes vidusskolā, izremontēta bibliotēkas telpa un datortelpa Misas pamatskolā. Sarkanajā skolā turpinās iekšdarbi, ar maiju būvnieki sāk strādāt pie ēkas fasādes un darbus atsāks apkārtnes labiekārtošanas speciālisti.

Pagastu pārvaldēs notiek apkārtnes labiekārtošana. A.Saldābola pateicās talciniekiem, kas strādāja pie apkārtnes sakopšanas Lielās Talkas dienā. Maisu savākšana – SIA «Eco Baltia» ziņā. Iepirkumu komisija strādā pie iepirkuma par bruģēta gājēju celiņa izbūvi Misā, āra kāpņu remontu Valles pagastā, apmalīšu nomaiņu Kurmenes pagastā, lubiņu jumta seguma nomaiņu Amtmaņa-Briedīša muzeja ēkai, un Pūpolu mājai Taurkalnē.

Divkārtu ceļa virsmas apstrādes iepirkums izsludināts Bērzu ielai Vecumnieku pagastā un Stelpes pagasta ceļam. Apstiprināts iepirkums tautastērpu iegādei VPDK «Skaistkalne».

Ir nogreiderēti ceļi. Tiks uzsākti nepieciešamie remontdarbi. Pašvaldības speciālisti iesaistās ATR dažādu procesu aktivitātēs, veidojot jaunā novada struktūru un attīstības dokumentus.

Par 2020.gada pārskatu pašvaldības vadībai ziņojuši kapitālsabiedrību vadītāji. SIA «Jaunolis» 2020. gadā strādājis ar 23 640 EUR peļņu. Daļa līdzekļu tiks novirzīta parādu segšanai, daļa uzņēmuma attīstībai, bet daļa ieskaitīta novada pašvaldības budžetā. SIA «Kūdrinieks» peļņa aizvadītajā gadā bijusi 11946 EUR, kuru lūgts atstāt uzņēmuma attīstībai. SIA «Mūsu saimnieks» strādājis ar zaudējumiem 55065 EUR.

Apstiprina pamatlīdzekļu norakstīšanu no bilances

Deputāti apstiprināja divus lēmuma projektus, ar kuriem tiek atļauts no Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas bilances un no Vecumnieku novada domes saimnieciskās bilances norakstīt mazvērtīgo inventāru un pamatlīdzekļus. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolai 2568.83 EUR uzskaites vērtībā un Vecumnieku novada domei 20545,50 EUR uzskaites vērtībā. Pamatlīdzekļi tiek norakstīti pamatojoties uz sastādītajiem defektācijas aktiem.

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu un uzturēšanās izdevumu segšanu

Deputāti pieņēma lēmumu piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātā «Atvasara» personai, kas dzīvo Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā. Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča atzina, ka persona gan neatbilst pašvaldībā pieņemto normatīvo aktu prasībām - Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem «Par Vecumnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību», kas nosaka gan klientu loku, kas tiesīgi saņemt šādu pakalpojumu un reglamentē arī apmaksas kārtību, «ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes pakalpojumu pilnā apmērā, pakalpojuma samaksas starpība tiek segta no pašvaldības budžeta», bet pašvaldība, izvērtējot situāciju konkrēti, pieņēma lēmumu šajā situācijā pakalpojumus apmaksāt. Viena mēneša uzturēšanās izmaksas ir 670,31 EUR. Lēmumā noteikts, ka klients veiks samaksu atbilstoši saviem ienākumiem.

Pieņemts arī lēmums par izdevumu segšanu ārstniecības iestādē personai, kas ilgstoši atrodas Sociālā dienesta redzes lokā, kā arī tai ir nepieciešami šie medicīniskie pakalpojumi. Uzturēšanās izmaksas vienam mēnesim ārstniecības iestādē ir vidēji 154 EUR.

Palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā

Deputāti pieņēma lēmumu par vienas personas reģistrēšanu palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā kā personu, kura ir tiesīga to saņemt vispārējā kārtībā. Par vienas personas reģistrēšanu palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā kā personu, kura ar dzīvojamo telpu nodrošināma pirmām kārtām.

Deputāti pieņēma lēmumu nodot divu pašvaldības dzīvokļu īres tiesības (Misā) divām personām, kas atradās palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrā. Īres līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 31.decembrim, ar tiesībām uz pagarinājumu.

Pēc personas iesnieguma, izbeigtas īres tiesības uz pašvaldībai piederošu dzīvokli Vecumniekos. Dzīvojamā telpa tiek iekļauta pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu vienotajā uzskaitē.

Vēl viens īres līgums par pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu īri tiek izbeigts, jo īrnieks ir miris. Nolemts iekļaut dzīvojamo telpu pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu vienotajā uzskaitē.

Lemj par zemes vienību sagatavošanu atsavināšanai

Vecumnieku novada domē saņemts iesniegums, kurā lūgts Vecumnieku novada domi nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apz. 40940120746, Vecumnieku pagastā.

Vecumnieku novada dome nekonstatē, ka īpašums būtu nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm. Racionālākais un lietderīgākais izmantošanas veids ir nodošana atsavināšanai. Deputāti lēma, ka zemes īpašums ierakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un nododams atsavināšanai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, organizējot īpašuma atsavināšanu atklātā izsolē.

Pašvaldībā saņemts atsavināšanas ierosinājums – iesniegums par nekustamā īpašuma «Mežrozes», Valles pagastā nodošanu atsavināšanai. Deputāti pieņēma lēmumu sagatavot dokumentāciju īpašuma «Mežrozes» ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz Vecumnieku novada domes vārda. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, īpašumu «Mežrozes» atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Vecumnieku novada domē saņemts iesniegums par zemesgabala «Līgotnes 2» nodošanu atsavināšanai. Deputāti lēma sagatavot dokumentāciju zemes gabala «Līgotnes 2» īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz Vecumnieku novada domes vārda. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemes grāmatā, īpašumu atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Par dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumiem

Vecumnieku novada domē saņemts iesniegums, kurā izteikts lūgums atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo mantu – dzīvokļa īpašumu Cīruļu iela 5 – 12, Vecumniekos. Deputāti pieņēma lēmumu reģistrēt īpašumu Zemesgrāmatā uz Vecumnieku novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu pašvaldības bilancē esošo dzīvokļa īpašumu Cīruļu iela 5 – 12, Vecumniekos, uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju. Pēc dzīvokļa īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā un novērtēšanas virzīt jautājumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izskatīšanai kārtējā Finanšu komitejas sēdē.

Vecumnieku novada domē saņemts iesniegums, kurā izteikts lūgums atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo mantu – dzīvokļa īpašumu «Eglaines» – 2, Kurmenē. Deputāti lēma reģistrēt Zemesgrāmatā uz Vecumnieku novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu pašvaldības bilancē esošo dzīvokļa īpašumu «Eglaines» - 2, Kurmenē. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.

Pēc dzīvokļa īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā un novērtēšanas virzīt jautājumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izskatīšanai kārtējā Finanšu komitejas sēdē.

No pašvaldības izpilddirektores A.Saldābolas saņemts ierosinājums par Vecumnieku novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma «Piebalgas 11» – 1, Piebalgās, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā atsavināšanu. Ņemot vērā dzīvojamās telpas tehnisko stāvokli, nekustamais īpašums «Piebalgas 11» - 1 nav izmantojams pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Deputāti nolēma reģistrēt Zemesgrāmatā uz Vecumnieku novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu pašvaldības bilancē esošo dzīvokļa īpašumu «Piebalgas 11» – 1, ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru par Vecumnieku novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma «Piebalgas 11» – 1, atsavināšanu, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai pasūtīt tirgus novērtējumu pie sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja. Pēc nekustamā īpašuma «Piebalgas 11» – 1 novērtēšanas virzīt jautājumu par īpašuma atsavināšanu izskatīšanai kārtējā Finanšu komitejas sēdē.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu

Deputāti pieņēma lēmumu atsavināt, pārdodot pirmreizējā izsolē ar augšupejošu soli, Vecumnieku novada pašvaldības nekustamo īpašumu «Kalnieši», Kurmenes pagastā. Apstiprināta izsoles nosacītā cena 4800 EUR apmērā.

Tika pieņemts lēmums atsavināt, pārdodot pirmreizējā izsolē ar augšupejošu soli, Vecumnieku novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolu iela 3, Vecumniekos, apstiprinot izsoles nosacīto cenu 6600 EUR apmērā.

Deputāti pieņēma lēmumu par apbūvēta zemesgabala Rīgas iela 37 atsavināšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem nosakot pirmpirkuma tiesības personai, kas iesniegusi atsavināšanas ierosinājumu. Noteikta īpašuma pārdošanas cena, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, 4900.00 EUR.

Pieņemts lēmums atsavināt, pārdodot pirmreizējā izsolē ar augšupejošu soli, Vecumnieku novada pašvaldības nekustamo īpašumu «Lejas Rūpnieki», Bārbeles pagastā, par nosacīto cenu 3100 EUR.

Apstiprina pirmpirkuma tiesību izmantošanu ar atlikto maksājumu

Deputāti pieņēma lēmumu pārdot dzīvokļa īpašumu Cīruļu ielā 5, Vecumniekos par 9900,00 EUR ar atlikto maksājumu uz 4 gadiem un dzīvokļa īpašumu «Alņi», Bārbeles pagastā, par 2200,00 EUR ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. Lēmums stāsies spēkā pēc Apvienotās Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku Finanšu komisijas sēdes pozitīva atzinuma.

Lemj par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu

No pašvaldības izpilddirektores A. Saldābolas saņemts atsavināšanas ierosinājums par Vecumnieku novada domei piederošu kravas ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 66. Būtiskākie transportlīdzekļu atsavināšanas cēloņi ir tehniskais nolietojums, dārgi uzturēšanas izdevumi un neatbilstība šīsdienas prasībām.

Deputāti pieņēma lēmumu atļaut atsavināt – pārdodot par brīvu cenu, Vecumnieku novada domei piederošo kustamo mantu: kravas ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 66, un automašīnu AC-30(66).

Atbalsta aizsardzības zonas noteikšanu

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vēstulē informējusi pašvaldību par to, ka ir saņēmusi un izvērtējusi priekšlikumu par Kurmenes Sv. Pētera Romas katoļu baznīcas un Kurmenes muižas apbūves ar parku, kuras atrodas Vecumnieku novadā, Kurmenes pagastā, iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Kultūras pieminekļu uzskaites komisija lēma virzīt Muižu un Baznīcu iekļaušanai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā divus atsevišķus reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļus.

Pārvalde nosūtījusi Kurmenes Romas katoļu draudzei un Vecumnieku novada pašvaldībai plānoto pieminekļu teritorijas, kā arī individuālās aizsardzības zonas projektu, kurā norādītas individuālās aizsardzības zonā ietveramās ēkas, kuras veido apkārtējo Muižas apbūvi. Šo ēku ārējā veidola izmaiņas saskaņojamas Pārvaldē pēc Muižas apbūves iekļaušanas Pieminekļu sarakstā.

Pārvalde informē un lūdz Kurmenes Romas katoļu draudzi un Vecumnieku novada pašvaldību sniegt viedokli par Pārvaldes izstrādāto individuālās aizsardzības zonas projektu.

Deputāti atbalstīja reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļu «Kurmenes muižas apbūve ar parku» un «Kurmenes katoļu baznīca ar žogu» individuālās aizsardzības zonas noteikšanu saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izstrādāto projektu.

Lemj par bijušā Vecumnieku cietuma īpašumu atsavināšanu Deputāti pieņēma lēmumu lūgt Ministru kabinetam atļauju atsavināt nekustamos īpašumus «Vecumnieku cietums». Deputāti lēma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus, pēc faktisko atsavināšanas izdevumu segšanas, lūgt piešķirt pašvaldībai nākamā gada valsts budžeta likumā izglītības iestāžu nekustamā īpašuma un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienībām, ēkām un dzīvojamās platības kā arī inženierbūvēm. Ar 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 776 pašvaldībai tika nodoti Tieslietu ministrijai piederoši īpašumi «Vecumnieku cietums». Likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai. Ar 2016. gada 28. decembra Vecumnieku novada Domes lēmumu tika nolemts nodot šo īpašumu bezatlīdzības lietošanā biedrībai «Kalna svētību kopiena». Biedrība «Kalna svētību kopiena» 2019. gada augustā atteicās apsaimniekot nekustamos īpašumus, tāpēc Vecumnieku novada pašvaldībai saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 776 2. punktu bija pienākums NĪ «Vecumnieku cietums» bez atlīdzības nodot valstij, jo tie vairs netiek izmantoti rīkojuma 1. punktā minēto pašvaldības funkciju īstenošanai.

Minēto nekustamo īpašumu nodošana valstij līdz šim nav notikusi un tuvākajā laikā nav paredzama, jo ir konstatētas nesakritības starp kadastra datiem un situāciju dabā.

Tā kā Vecumnieku novada pašvaldībai nav pamata veikt ieguldījumus «Vecumnieku cietums», piemēram, jumta remontā, tad ēku stāvoklis strauji pasliktinās, tiek bojātas arī nesošās konstrukcijas un ir pamatotas bažas par kūts un garāžu iespējamu sabrukšanu.

Tas ir nepieņemami, jo «Vecumnieku cietums» remontā ir ieguldīti ievērojami valsts līdzekļi, un Vecumnieku novada dome nevēlētos, lai tās administratīvajā teritorijā rastos vēl vairāki vidi degradējoši objekti.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā Ministru kabinets pēc motivēta atvasinātas publiskas personas priekšlikuma ar rīkojumu var atļaut šādu nekustamo īpašumu atsavināt šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Apstiprina cenrādi

Deputāti apstiprināja Valles pašvaldības aģentūras asenizācijas maksas pakalpojumu cenrādi, kas stājas spēkā no 2021. gada 1. maija:

  • šķidro atkritumu izvešanas un utilizācijas maksa 3,67 EUR (bez PVN) par 1 m³;
  • maksa par attālumu 0,65 EUR (bez PVN) par 1 km.
  • Ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem ieskaitīt Valles pašvaldības aģentūras budžetā.

Pieņemts lēmums apstiprināt Vecumnieku novada domes maksas pakalpojumu cenrādi:

  • veļas mašīnas izmantošana – 1,39 EUR par vienu mazgāšanas reizi;
  • dušas izmantošana – 1,65 EUR par vienu mazgāšanās reizi;
  • pirts un dušas izmantošana – 5,66 EUR par vienu mazgāšanās reizi no vienas personas.
  • Ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem ieskaitīt Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta ieņēmumos kā «Maksas pakalpojumus».

Lemj par projektu pieteikumu iesniegšanu

Deputāti pieņēma lēmumu par diviem augstas gatavības investīciju projektiem: «Skaistkalnes vidusskolas sporta zāles būvniecība» pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai par kopējo valsts budžeta finansējumu 1 466 985.50 EUR, no tiem 733 492,75 EUR 2021.gadā un 733 492,75 EUR 2022.gadā un «Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma pārbūve» pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai par kopējo valsts budžeta finansējumu 1 057 640,09 EUR, no tiem 528 820,05 EUR 2021.gadā un 528 820,04 EUR 2022.gadā.

Latvijas valdības ieviestie drošības pasākumi un ierobežojumi, kā arī pasākumi, ko īsteno citas valstis Covid-19 izplatības ierobežošanai kopumā ir nelabvēlīgi ietekmējuši gan valsts tautsaimniecības attīstību, gan publisko finanšu stāvokli - samazinājušies nodokļu ieņēmumi, izpaudusies nepieciešamība palielināt valsts atbalstu un sociālos pabalstus, gan situāciju darba tirgū, jo pieaug bezdarbs un samazinās mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi.

Lai sekmētu ekonomiku valstī, arī pašvaldības var sniegt savu nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskās situācijas uzlabošanā pēc Covid-19 izraisītās ekonomikas lejupslīdes. Pašvaldībām būtiska ir iecerēto investīciju projektu realizācija, kas dotu darbu uzņēmējiem un uzlabotu dzīves vidi, sniegtu nodarbinātības un pakalpojumu saņemšanas iespējas iedzīvotājiem. Līdz ar to valdības atbalsts grantu veidā Covid -19 izraisītajā krīzes situācijā ir nepieciešams arī pašvaldībām.
Lai pašvaldības varētu iesaistīties minētajā procesā, Saeima 2021.gada 18.martā ir pieņēmusi grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā papildinot to ar 24.2 pantu, nosakot, ka Covid-19 radīto seku mazināšanai reģionālā līmenī un administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai pašvaldības var izstrādāt augstas gatavības investīciju projektus un pretendēt uz valsts līdzfinansējuma saņemšanu. Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas nosacījumus valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī investīciju projektu izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību likumdevējs ir noteicis izstrādāt Ministru kabinetam.

Savukārt pašvaldībām ir jānodrošina līdzfinansējums, kas ik gadu ir ne mazāk kā 15 procentu no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma, kā arī ir noteikta viena investīciju projekta valsts budžeta finansējuma apmērs, nodrošinot ne mazāk kā 50% valsts budžeta finansējuma izmantošanu līdz 2021.gada 31.decembrim. Šā mērķa projektam valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 500 000 EUR un ne vairāk kā 3 000 000 EUR vienam projektam un ne vairāk kā 3 000 000 EUR vienai pašvaldībai.

Līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzfinansējumu investīciju projekta īstenošanai ne mazāk kā 15 % apmērā no kopējām investīcijas projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma. Lēmums stāsies spēkā pēc Apvienotās Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku Finanšu komisijas sēdes pozitīva atzinuma.

Par aizņēmumu Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei

Domes deputāti pieņēma lēmumu lūgt Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēšanas komisijas lēmumu par Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvi, kā arī lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt aizņēmumu uz 30 gadiem Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei 7 677 320,00 EUR apmērā.

Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve, kā prioritāri veicamais investīciju projekts izriet no Vecumnieku novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam (P 3-10-1-1) un Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģija 2019.- 2023.gadam (III-1-1). Pārbūves projekta realizācija paredzēta skolu tīkla sakārtošanas ietvaros, lai sekmīgi reorganizētu 3 vidusskolas un nodrošinātu ilgtspējīgu izglītības funkciju nodrošināšanu, kā arī novērstu ēku neatbilstību Būvniecības likuma 9.pantam. Pašvaldības īpašumā nav citas infrastruktūras, kas būtu pielāgojama esošo problēmu risināšanai.

Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves projekta mērķis ir atrisināt rindu jautājumu pirmsskolas izglītības posmā un nodrošināt, drošu, mūsdienu prasībām atbilstošu vidi vispārizglītojošā vidusskolā.

Projektā paredzēts rekonstruēt daļu esošo telpu un izbūvēt jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu vidusskolas ēkas apjomu ar mācību telpām, specializētām mācību telpām un brīvā laika pavadīšanas telpām. Projektā paredzēts labiekārtot teritoriju. Būvatļaujā uzrādītais ēkas apbūves laukums 5087,90 m², virszemes stāvu skaits – 3, pazemes stāvu skaits – 1 , ēkas kopējā platība 9689,75 m². Ēkas grupa – III- publiska ēka, kurā paredzēts vienlaicīgi uzturēties līdz 550 cilvēkiem.

Saskaņā ar «Publisko iepirkumu likumu» ir veikta iepirkuma procedūra un ir zināma precīzi nepieciešamā summa, kas ir 8 530 357,76 EUR.

Lēmums stājas spēkā pēc pozitīva apvienojamo Bauskas Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību finanšu komisijas lēmuma par Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvi.

Apstiprina floristu darbu festivāla nolikumu

Deputāti apstiprināja Vecumnieku 16. Liliju svētku floristu darbu festivāla nolikumu.

Šovasar 17.jūlijā Vecumnieku 16. Liliju svētku ietvaros tiek organizēts tradicionālais floristu darbu festivāls «Pērles un zvaigznes Vecumniekos». Festivāla mērķis ir veicināt Liliju selekcionāru un amatiermākslas kolektīvu dalībnieku radošā darba attīstību un izaugsmi, vienlaicīgi popularizējot Vecumnieku novada vārda un simbolikas atpazīstamību Latvijā.

Ar nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv

Apstiprina pašvaldības budžeta grozījumus

Deputāti apstiprināja veiktos grozījumus pašvaldības budžetā.

IEŅĒMUMOS lielāko ieņēmumu palielinājumu daļu veido pedagogu darba samaksas piemaksas par papildus ieguldīto darbu pandēmijas laikā, saņemtās dividendes no SIA «Piebalgas» 3699 EUR, saņemtā naudas balva 3000 EUR par konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» 2020.gada rezultātiem un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolai piešķirtais Kultūrkapitāla fonda finansējums pamatlīdzekļu iegādei. Kopā ieņēmumi palielināti par 103 653 EUR.

IZDEVUMOS: kopā izdevumi samazināti par 1 015 896 EUR, izkoriģēta Vecumnieku vidusskolas pārbūvei apgūstamā summa 2021.gadā, šī projekta realizēšanai, aizņēmuma saņemšanai jāiesniedz dokumenti IZM izvērtēšanai, tā MK noteikumi Nr. 258 «Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai» tika apstiprināti tikai 20.aprīlī, tad pozitīva lēmuma gadījumā darbus varēs uzsākt tikai otrajā pusgadā.

Tā kā pašvaldībai divi projekti iesniedzami pēc MK noteikumiem Nr. 242 «Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība», kurus pieņēma 13.aprīlī, tad šobrīd netika lemts par papildu pasākumu atbalstīšanu, jo, projektu atbalstīšanas gadījumā, būs nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.

Daļēji atstāj spēkā Domes priekšsēdētāja lēmumu

Deputāti atstāja daļēji negrozītu Domes priekšsēdētāja lēmumu par Būvvaldes atzinuma par būves pārbaudi Skolas ielā 10 atcelšanu.

Par klātienes mācību procesa organizēšanu 2020./2021.mācību gadā

Deputāti pieņēma lēmumu deleģēt Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājam Guntim Kalniņam tiesības ar rīkojumu noteikt mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētā izglītības iestādē atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē publicētajai informācijai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai» nepieciešams izglītības iestāžu dibinātāja pieņemts lēmums par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933