Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Misas pamatskola meklē direktoru

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Misas pamatskola” izsludina vakanci uz direktora amatu.

Pieteikšanās līdz: 2021.08.05

Konkursa nolikums

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

 • izglītība atbilstoša Izglītības likumā un Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • stratēģiskais redzējums par iestādes attīstību;
 • izglītības jomu un izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt radoši, inovatīvi, komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, ar izglītības darba vadību saistītu datu bāžu pārzināšana).

Amata pamatpienākumi:

 • vadīt izglītības iestādi, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • sagatavot un iesniegt Bauskas novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumus, budžeta izdevumu tāmes, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • nodrošināt izglītības iestādes kustamā un nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu īstenošanā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pretendenta pieteikums (konkursa nolikuma 1.pielikums);
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citu dokumentu, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Izglītības likuma Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (konkursa nolikuma 2.pielikums) .

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • mēneša atlīdzību EUR 1169 pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikums slēgtā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Misas pamatskolas direktora amatu” jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021.gada 5.augusta plkst. 12:00, Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē Tālrunis uzziņām 63922660, 63922540.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā vai papīra formātā Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā.”

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933