Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "Sarkanā skola" tiekas projekta sadarbības partneri

Pēc ilgāka pārtraukuma notika pirmais klātienes pieredzes apmaiņas pasākums projekta OCTOPUS, LLI-425 ietvaros daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru darbības uzlabošanai Zemgales reģionā.

2022.gada 29.martā sociālā darba speciālisti no projekta partneru pašvaldībām viesojās Vecumniekos, tikko izveidotajā Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, kas atrodas Sarkanajā skolā. Daudzfunkcionālais centrs Vecumniekos izveidots ar triju projektu un pašvaldības finansējuma atbalstu, šobrīd tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā un drīzumā plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Projekta sadarbības partneri tika iepazīstināti ar pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumam, par plānoto centra darbību, kā arī sniegta informācija par projekta ieviešanā gūto pieredzi. Lietuvas un Latvijas pašvaldību pārstāvji atzinīgi novērtēja Sarkanajā skolā paveikto, jo Sarkanā skola ir piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas. Dienas gaitā projekta sadarbības partneri apmeklēja arī Vecumnieku veselības centru un veco ļaužu pansionātu “Atvasaru”, tāpat pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties meistarklasē, kuru vadīja daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra darbinieki.

Savukārt 30.martā speciālisti viesojās daudzfunkcionālajos centros Biržu rajonā, kuri izveidoti jau 2016.gadā apdzīvotās vietās, kurās nav vairāk par 400 iedzīvotājiem. Pielāgojoties demogrāfiskajām izmaiņām, bijušās skolās vai bērnudārzos apvienojot materiāli tehniskos un cilvēkresursus, daudzfunkcionālie centri nodrošina gan izglītības funkcijas minimālā apjomā pagastā esošajiem dažiem desmitiem bērnu, gan interešu aktivitātes pieaugušajiem, gan jauniešiem sportošanas iespējas, gan higiēnas centrus sociāli maznodrošinātiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis ir sasniegts - izveidots daudzfunkcionālais centrs Vecumniekos, tādejādi nodrošinot sociālo pakalpojumu pieejamību.

Projekta īstenošana uzsākta 2020.gada jūnijā un divu gadu laikā projektā iesaistītajās pašvaldībās izveidoti četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Jelgavas novada, Biržu un Rokišķu pašvaldībās tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Projekta rezultātā izveidotie infrastruktūras objekti un tajos piedāvāties sociālie pakalpojumi Latvijas un Lietuvas reģionos kļūs pieejamāki vismaz 706 cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un bērniem, jauniešiem, kas pakļauti riskam.

Foto galerija.

Informācija par projektu:

Programma:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Projekta nosaukums latviešu valodā:

LLI-425 "Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība"

Projekta nosaukums angļu valodā:

LLI-425 “Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community”

Projekta saīsinātais nosaukums:

“Octopus”

Projekta mērķis:

Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem

Projekta īstenošanas laiks:

01.06.2020 – 30.11.2022.

Vadošais partneris:

Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

 

Jelgavas novada pašvaldība (LV), www.jelgavasnovads.lv

Dobeles novada pašvaldība (LV), www.auce.lv

Bauskas novada pašvaldība (LV), www.bauska.lv

Pluņģes rajona pašvaldības administrācija (LT), www.plunge.lt

Rokišķu rajona pašvaldības izglītības centrs (LT), www.rokiskiosc.lt

Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,
www.latlit.eu; www.europa.eu; www.vecumnieki.lv; www.bauska.lv.

Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-425-development-of-multifunctional-centers-as-driver-for-social-inclusion-and-development-of-local-community/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Dace Šileika,
Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933