Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Jau pavisam drīz Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru “Sarkanā skola” iedzīvinās klienti no dažādiem pagastiem

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs nodrošinās vairāku veidu sociālos pakalpojumus – sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, kuras vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, pensionāriem, bērniem, jauniešiem un brīvprātīgajiem.

Ēkas pirmajā stāvā būs atvērts un pieejams dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas aprūpes centrā tiks organizēta sociālo prasmju apguve (ēdienu gatavošana, darbs virtuvē, sveču liešanas un māla veidošanas nodarbības u.c.), aktīva brīvā laika pavadīšana, fizisko aktivitāšu nodarbības, sensorā nodarbību telpa (sensorā nodarbību pakalpojuma mērķis veicināt klientu taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes attīstību), atbalsta grupu veidošana un vadīšana, klientu savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstīšana, organizējot dažādas nodarbības.

Ēkas otrajā stāvā paredzētas nodarbību un aktivitāšu telpas dažādām mērķa grupām (bērniem, jauniešiem, senioriem), kā arī konferenču un semināra telpas. Tiks organizētas individuālās un grupu nodarbības, tematiskās pārrunas, semināri, lekcijas un atbalsta grupas klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs piedāvās arī telpu nomu. Vēl tiek strādāts un tiks izveidots cenrādis divām telpām:

  • aktu zāle, kurā var uzņemt līdz 50 cilvēkiem;
  • semināru telpa, kurā var uzņemt līdz 15 cilvēkiem.

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Sarkanā skola” ir pieņemta darbā centra vadītāja un četri speciālisti. Šobrīd norit intensīvs darbs pie jaunu nepieciešamo speciālistu piesaistes un ir iesniegti dokumenti Labklājības ministrijā, lai reģistrētu sociālos pakalpojumus. Tiek apzināti un uzrunāti pakalpojumu saņēmēji, lai jau no pirmās atvēršanas dienas tie varētu apmeklēt centru.

11. un 12.aprīlī Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Sarkanā skola” piedāvāja “Atvērto durvju dienas”. Tās apmeklēja četras bērnudārza grupiņas, divas skolas grupiņas, individuālajos apmeklējumos bija ieradušies iedzīvotāji un potenciālie klienti, lai apskatītu un iepazītu centra piedāvātos pakalpojumus, tā iespējas un izremontētās telpas.

Jau iepriekš pašvaldība informēja, ka dienas aprūpes centra mērķis ir uzlabot Vecumnieku novada iedzīvotājiem sociālās funkcionēšanas spējas, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un nodrošināt klientam saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam, spējām un vajadzībām, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalstīt un organizēt grupu un pašpalīdzības grupu darbību.

Atbilstoši Zemgales plānošanas reģiona DI plānam, Vecumnieku novadā dzīvo 80 personas ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - GRT), no kurām individuālo vajadzību izvērtējums uz doto brīdi veikts 14 personām. Tāpat novadā dzīvo 38 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT). Individuālo vajadzību izvērtējums uz doto brīdi veikts 27 bērniem, visiem izvērtētajiem bērniem kā nepieciešamība ir noteikts dienas aprūpes centra pakalpojums. Projekta rezultātā personām ar GRT un bērniem ar FT tiks nodrošināts sociālais pakalpojums – dienas aprūpes centrs.

Piedāvājam noskatīties prezentāciju - Ēkas rekonstrukcija Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidei.

Centrs gaidīs ikvienu apmeklētāju, lai apmierinātu viņu vēlmes un vajadzības. Lai mums visiem kopā izdodas!

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933