Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Bauskas novadā vienota kārtība ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai pašvaldības izglītības iestādēs

Bauskas novada pašvaldības dome ir izdevusi saistošos noteikumus “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā”, kas piemērojami no 2022. gada 1. septembra.

Saistošie noteikumi sagatavoti ar mērķi nodrošināt vienotu ēdināšanas maksas atvieglojumu sistēmu visiem Bauskas novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem, lai vienādotu līdzšinējo un atšķirīgo atbalstu ēdināšanas izmaksu segšanā.

Atvieglojumus ir tiesības saņemt pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamiem kuri:

 • klātienē apgūst pamatizglītības programmas;
 • klātienē apgūst obligātās pirmsskolas izglītības programmas (5 un 6 gadīgie).

Noteikumi neattiecas uz:

 • izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts vai pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;
 • izglītojamiem, kuri izglītības programmas apgūst ārpus pašvaldības izglītības iestādes, neklātienes un tālmācības formā.

Pabalstu ēdināšanai saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”:

 • Vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klases izglītojamie, kuru mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, saņem pabalstu pusdienām;
 • Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kuru mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, saņem pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam;
 • Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (5 un 6 gadīgie), kuru mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, saņem pabalstu brokastīm un launagam.

Pabalstu ēdināšanai saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”:

 • Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem ar invaliditāti vai, kuru vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, saņem pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam;
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (5 un 6 gadīgie) ar invaliditāti, vai kuru vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, pabalstu saņem brokastīm un launagam;
 • Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 5 gadu vecumam, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kuru ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, pabalstu saņem brokastīm, pusdienām un launagam;
 • Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (5 un 6 gadīgie), kuru ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, pabalstu saņem brokastīm un launagam;
 • Vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klases izglītojamie, kuru ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, pabalstu saņem pusdienām.

Pašvaldība 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām:

 • vispārējās izglītības iestāžu 5. – 9. klases izglītojamiem, kuri apgūst pamatizglītības programmas;
 • pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri apgūst obligātās pirmsskolas izglītības programmas (5 un 6 gadīgie).

Ēdināšanas maksas atvieglojumi, minētajiem izglītojamiem tiek piešķirti ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu. Izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas.

Pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1. – 4. klases izglītojamiem par pusdienām pašvaldība 100 % apmērā sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai.

Atvieglojumu saņemšanai jāiesniedz izglītības iestādes direktoram/vadītājam iesniegums un jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments (invaliditāti apliecinošs dokuments, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu vai Latvijas Goda ģimenes apliecība). Aicinām vecākus pārliecināties par statusu apliecinošo dokumentu derīguma termiņu.

Saistošie noteikumi:
pdf“Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā”
„Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
„Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”

 

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933