Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Joprojām obligāti jāreģistrē un jāsakārto decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Bauskas novada domē 2022.gada 30.jūnijā pieņemti saistošie noteikumi Nr.16 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi). Izpildot Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” pašvaldībām noteiktos pienākumus, Bauskas novada pašvaldība veido decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru un deliģējusi novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus – kapitālsabiedrības un pašvaldības iestādes pēc teritoriālā principa, reģistrēt un apsekot decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – DKS).

SIA “Mūsu saimnieks” aicina iedzīvotājus un uzņēmējus reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas!

Iedzīvotājiem ar DKS pirmreizējo reģistrācija, kā arī ar citiem noteikumos uzliktiem pienākumiem nevajadzētu kavēties, jo pārejas laiks ir beidzies - gan Mk noteikumi, gan pašvaldības saistošie noteikumi jau ir spēkā.

Par decentralizētām kanalizācijas sistēmām normatīvo aktu izpratnē uzskata visas izbūvētas un izveidotas tilpnes, kur uzkrājas notekūdeņi. Sarunvalodā tās saucam dažādi – māju vai mazmājiņu krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi, utt., tātad atsevišķas sistēmas, kurās notekūdeņi netiek novadīti centralizētas kanalizācijas tīklos, bet tiek izvesti, infiltrējas vai citādi nonāk vidē.

Asenizācijas pakalpojumus – nosēdbedru vai krājtvertņu iztukšošanu, var veikt tikai tie uzņēmēji, kuri reģistrēti Asenizatoru reģistrā. Šādu reģistru ir izveidojusi un uztur Bauskas novada pašvaldība, un tur iekļauj tikai tos pakalpojuma sniedzējus, kuri ir noslēguši līgumu par asenizācijas notekūdeņu pieņemšanu aprīkotās sistēmās ar to normatīvu attīrīšanu.

Noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā ir DKS, ūdens pakalpojumu sniedzējam iesniedz pirmreizējo sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Tāpat noteikumi nosaka, ka īpašnieks vai valdītājs nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja pārstāvim piekļuvi DKS tās tehniskā stāvokļa un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei.

Ja nekustamā īpašumā tik ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas DKS, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē, tad līdz kārtējā gada 1.aprīlim ūdens pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopija par veikto sistēmas apkopi.

Iedzīvotājiem kontroles nolūkos ir jāuzrāda līgums par DKS uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu pašvaldībā reģistrētam asinizācijas pakalpojumu sniedzējam, kā arī jāuzglabā rēķini vai samaksas čeki par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, lai ūdens sistēmu apsaimniekotājs un citas atbildīgās personas varētu pārliecināties par pakalpojuma saņemšanu, to regularitāti, atbilstoši tvertnes tilpumam un ūdens patēriņam.

Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai mēnesī no decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes, nosaka dalot patērēto ūdens daudzumu (m³) ar izvedamās tvertnes tilpumu(m³). Ja patērētais ūdens netiek uzskaitīts, tad pieņem, ka vienas personas ūdens patēriņš mēnesī ir 1,5 m³. Gadījumā, ja izvedamās tvertnes tilpums ir lielāks par mēnesī patērēto ūdens daudzumu, tad dalījumā iegūto rezultātu pareizina ar objekta izmantošanas mēnešu skaitu gadā un iegūst minimālo izvešanas reižu skaitu gadā. Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju. Neatkarīgi no ūdens patēriņa, tvertnes tilpuma vai decentralizētās kanalizācijas veida – minimālais izvešanas biežums normatīvajos aktos ir noteikts ne retāk kā reizi gadā.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums - ŠEIT
Bauskas novada saistošie noteikumi - ŠEIT

Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un apsaimniekošanu var saņemt zvanot SIA “Mūsu saimnieks” vadītājam:

  • Arvis Larionovs: Tālrunis: 63976382; mob.: 20386137

Apliecinājumus var iesniegt:

  • elektroniski, nosūtot uz e-pastu ;
  • pa pastu vai klātienē - Adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Saistošo noteikumu neievērošana uzskatāma par administratīvo pārkāpumu. Saskaņā ar noteikumiem, par DKS apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu, fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām – līdz 300. Svarīgi apzināties, ka piemērotais administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas. Tomēr visam pāri ir jābūt rūpēm un apziņai par mūsu apkārtējās vides drošību un tīrību, ko apdraud neatbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933